VOP

Každý obchodní vztah potřebuje jasné podmínky. U nás to jsou VOP

Chci vědět víc

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto podmínky pro přístup a užití Služeb KEYGURU (dále jen „Podmínky“) upravují Vaše práva a povinnosti, tj. Vás jako osob využívajících Služeb KEYGURU, jakož i další související právní vztahy v souvislosti s jejich poskytováním.

Tyto Podmínky jsou pravidelně aktualizovány na portálu keyguru.eu, Využitím Služeb KEYGURU bez výhrad souhlasíte s aktuální verzí Podmínek. Nesouhlasíte-li s aktuální verzí Podmínek, nesmíte Služby KEYGURU jakkoli využívat.

Poskytovatelem Služeb KEYGURU a provozovatelem Serveru je:
Keyguru s.r.o. IČO 07607652, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 303252
(dále také jen „KEYGURU“)

Kontakty:
E-mail: eva.andrle@keyguru.cz
Telefon: +420 607 601 050

Všechny kontakty

2 CALL CENTRUM A TECHNICKÁ PODPORA KEYGURU

V případě potřeby nabízí KEYGURU vzdálenou podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

3 SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI A ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Akceptací těchto Podmínek pomocí tlačítka „Souhlasím s těmito Podmínkami“ na webových stránkách Serveru se uzavírá smlouva mezi Vámi a KEYGURU podle těchto Podmínek o čerpání Služeb KEYGURU (dále jen „Smlouva“).

4 DŮLEŽITÉ POJMY

Níže definované pojmy mají v Podmínkách následující význam:

(i) Adresát“ je osoba, kterou si sami určíte pro nakládání s obsahem Přihrádky (např. Váš Zákazník).

(ii) „Faktura“ je Faktura a/nebo jiný doklad o platbě (např. zjednodušený doklad o platbě) a/nebo žádost o zaplacení za objednané Služby KEYGURU.

(iii) „KEYGURU“ má význam uvedený v úvodních ustanoveních těchto Podmínek.

(iv) „Klíčem“ se rozumí každé fyzické zařízení odemykající či zamykající zámek. Kde se v Podmínkách hovoří o Klíči, má se na mysli rovněž jiný obsah Přihrádky.

(v) „Kód“ je jedinečný číselný kód, který Vám Server vygeneruje za účelem otevření Přihrádky.

(vi) „Nabídka KEYGURU” znamená aktuální a platně uveřejněnou nabídku Služeb KEYGURU umístěnou na Serveru obsahující zejména informace o umístění a možnosti využití Přihrádky.

(vii) „Osobní údaje Adresáta“ jsou údaje o Adresátovi, které sdělíte KEYGURU.

(viii) „Podmínky“ má význam uvedený v Úvodních ustanoveních a jedná se o text upravující práva a povinnosti mezi Vámi a KEYGURU.

(ix) „Privátní box“ je Zařízení KEYGURU poskytnuté konkrétnímu Uživateli na základě dohody o Pronájmu Zařízení KEYGURU.

(x) „Prodej Zařízení KEYGURU“ znamená uzavření kupní smlouvy mezi KEYGURU a Vámi, jejímž předmětem je prodej v kupní smlouvě specifikované vybrané části Zařízení KEYG|URU.

(xi) “Pronájem Zařízení KEYGURU“ znamená Službu KEYGURU spočívající v pronájmu celého konkrétního Zařízení KEYGURU, jakožto souboru Přihrádek, a to k vlastnímu využití nájemce v souladu se Smlouvou a Podmínkami.(xiii) „Předplatné“ představuje Vámi objednané, rezervované a zaplacené období pro využití rezervovaných Přihrádek.

(xii) „Přihrádka“ je bezpečnostní schránka, kterou Vám Server přidělí k užívání.

(xiii) „Služba KEYGURU“ nebo „Služba“ představuje soubor služeb, které Vám poskytuje KEYGURU spočívající zejména ve využití Přihrádky nebo Pronájmu Zařízení KEYGURU. Služby KEYGURU jsou podnikatelům poskytovány „tak, jak jsou“ ve smyslu § 1918 OZ. Služba KEYGURU zahrnuje také online internetový portál pro řízení přístupu k informacím, zprostředkování a evidenci výměny Klíčů, popř. jiných drobných předmětů prostřednictvím Přihrádky, kde si je Vy a Vámi určený Adresát můžete uložit a/nebo vyzvednout.

(xiv) „Server“ je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software, sloužícího pro zajištění přístupu ke Službě KEYGURU ze strany Uživatelů a poskytování Služby KEYGURU, a to zejména prostřednictvím domény keyguru.cz.

(xv) „Smlouva“ má význam uvedený v odst. 3.1 těchto Podmínek.

(xvi) „Smluvní strany“ jsou strany Smlouvy, tj. KEYGURU a Vy.

(xvii) „Systém KEYGURU“ je komplex mechanismů poskytování a fungování Služeb KEYGURU, který zahrnuje veškeré Služby a Zařízení KEYGURU, vč. Serveru, know-how a jiných nehmotných věcí náležejících KEYGURU, které používá v rámci své činnosti podle těchto Podmínek.

(xviii) „Uživatelský obsah” představuje veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server, nebo informace zaslané Vámi do KEYGURU. Za Uživatelský obsah KEYGURU neodpovídá.

(xix) „Uživatel“ nebo „Vy“ se rozumí jakákoli osoba, která udělila souhlas s těmito Podmínkami. To platí také pro Uživatele v případě používání sloves v 1. osobě množného čísla.

(xx) „Zákazník“ je osoba určená Uživatelem, která Klíče uloží nebo vyzvedne v Přihrádce.

(xxi) „Zařízení KEYGURU“ a „Vybavení“ znamená veškeré zařízení, kterým disponuje KEYGURU, a které určil k poskytování Služby KEYGURU, tj. zejména (nikoli však výlučně) Server, Přihrádky, konektory, elektroinstalace, obalová technika, vzdělávací a marketingové materiály, a jakékoli jiné věci poskytnuté nebo zpřístupněné prostřednictvím KEYGURU v rámci Služeb KEYGURU.

5 TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

5.1 Doba trvání Smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v objednávce Služeb Vámi zvoleno jinak.

5.2 Ukončení Smlouvy

Tuto Smlouvu můžete ukončit dohodou s KEYGURU, výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy; ukončením Smlouvy nezanikají práva a povinnosti, které podle své povahy mají platit i po ukončení Smlouvy.

Ukončit Smlouvu na dobu neurčitou mohou Smluvní strany i bez uvedení důvodu výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc s tím, že tato počíná běžet od dne doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že stačí doručení výpovědi Smlouvy elektronickou formou na kontaktní emailovou adresu druhé Smluvní strany.

5.3 Vypořádání po ukončení Smlouvy

V případě ukončení Pronájmu Zařízení KEYGURU z jakéhokoliv důvodu jste povinni vrátit Privátní box neprodleně KEYGURU (nejpozději do 3 pracovních dnů) ve stavu, v jakém jste jej převzali s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

6 SLUŽBY KEYGURU

6.1 Rozsah Služeb KEYGURU

KEYGURU nabízí v souladu s těmito Podmínkami:

  1. Pronájem Zařízení KEYGURU k dočasnému užívání a umístění na Vámi určeném místě splňujícím parametry stanovené v Podmínkách (zejm. odst. 9.2.1) a následnému užívání výlučně pro své Zákazníky.
  2. Prodej Zařízení KEYGURU a následné poskytování Služeb KEYGURU souvisejících s užíváním prodané části Zařízení KEYGURU kupujícím pro své Zákazníky, a to po celou dobu životnosti prodané části Zařízení KEYGURU. 

6.2 Omezení použití Systému KEYGURU

Služby KEYGURU a informace v Systému KEYGURU jsou poskytovány výhradně pro Vaši potřebu. Bez předchozího písemného souhlasu KEYGURU, se nad rámec plnění vzájemných povinností a nad rámec povolený právními předpisy nesmí se žádnou informací ze Systému KEYGURU jakkoli nakládat, zejména jakkoli zpracovávat, tj. např. stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, poskytovat třetím osobám; pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto platí zejména (nikoli však výlučně) ve vztahu k jakýmkoli údajům (i osobním) o jiných Uživatelích.

Zakazuje se pozměňovat obsah Serveru či do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích; porušení tohoto zákazu dává KEYGURU právo okamžitě ukončit bez jakékoli náhrady poskytování Služeb KEYGURU.

7 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB

7.1 Osobní údaje fyzických osob

KEYGURU je správcem osobních údajů a je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů v souladu s platnými právní předpisy České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“). Podrobná pravidla zpracování osobních údajů a práva kupujících jako subjektů údajů jsou uvedena v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na https://app.keyguru.cz/dpr nebo jsou přístupné z internetových stránek KEYGURU.

7.2 Role KEYGURU jako zpracovatele osobních údajů

Pokud do Systému KEYGURU zadáte osobní údaje Adresáta, může tak v budoucnu docházet ke kontaktu s osobními údaji Adresáta a k návaznému zpracování jeho osobních údajů. Poskytování Služeb KEYGURU proto může vyžadovat, aby KEYGURU jako zpracovatel osobních údajů, zpracovával pro Vás jakožto správce osobních údajů určité osobní údaje Adresáta – zejména pro zasílání mailové komunikace s osobním Kódem Adresáta, informování Adresáta o možnostech využití Přihrádky aj.

7.3 Pověření KEYGURU do role zpracovatele osobních údajů

S ohledem na povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 28 odst. 3 Nařízení pověřujete KEYGURU jakožto zpracovatele osobních údajů, aby za podmínek a v rozsahu těchto Podmínek zpracovával pro Vás jakožto pro správce osobní údaje Adresáta(ů), a to zejm. v souvislosti se zasíláním emailové komunikace s osobním Kódem Adresáta, informování Adresáta o možnostech využití Přihrádky aj.

7.4 Zpracovávání osobních dat klientů KEYGURU a jejich zákazníků

KEYGURU se zavazuje, že bude zpracovávat pouze osobní údaje, které od Vás získá, a pouze pro účel zpracování uvedený v těchto Podmínkách, a pouze v souladu s Vašimi doloženými pokyny a dotčenými právními předpisy. Účely a prostředky zpracování osobních údajů určujete vždy Vy jako správce. Není-li stanoveno jinak, vyplývá účel a prostředky zpracování osobních údajů z potřeby plnit povinnosti dle těchto Podmínek.

7.5 KEYGURU ze zavazuje:

(a) zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byly zavázány k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

(b) přijmout všechna opatření požadovaná podle článku 32 Nařízení;

(c) dodržet podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v článku 28 Nařízení;

(d) zohlednit povahu zpracování, být Vám nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Vašich povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení;

(e) být Vám nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež máme k dispozici;

(f) v souladu s Vaším rozhodnutím všechny osobní údaje buď vymazat, nebo Vám je vrátit po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymazat existující kopie, pokud právní řád ČR nepožaduje uložení daných osobních údajů;

(g) poskytnout Vám veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 Nařízení, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Vámi nebo jiným auditorem, kterého jste pověřili, a k těmto auditům přispět.

7.6 Narušení bezpečnosti osobních údajů a přístupu ke Kódu

KEYGURU Vás bude písemně informovat bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin poté, co se dozví o náhodném, neoprávněném nebo nezákonném zničení, ztrátě, změně nebo zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů Adresáta popř. Kódu.

7.7 Obchodní sdělení a Reklama

Souhlasíte s tím, že v rámci Služeb KEYGURU Vám mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení KEYGURU na Vašem uživatelském profilu (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb KEYGURU a dotazů zadávaných Vámi prostřednictvím Služeb KEYGURU.

Pokud si objednáte při své registraci nebo jiné příležitosti přímo zasílání obchodních sdělení, může Vás KEYGURU informovat formou reklamních sdělení o svých Službách KEYGURU, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s KEYGURU ve smluvním vztahu, a to s využitím jak Vašeho uživatelského účtu, tak Vaší e-mailové adresy, přičemž Vy s tímto výslovně souhlasíte.

8 PŘÍSTUP KE KLÍČŮM A K PŘIHRÁDKÁM

KEYGURU neeviduje, k jakému Prostoru Klíče patří. Pouze eviduje otevření a zavření Přihrádky.

Souhlasíte a zajistíte s řádnou péčí v přiměřeném rozsahu, kterou lze po Vás spravedlivě požadovat, že přístup ke Klíčům bude mít pouze osoba, která se prokáže správným Kódem.

Uložením Klíčů do Přihrádky souhlasíte, že k nim budete mít přístup Vy a Adresát. Je na Vás, aby Adresát nesdělil nikomu jinému přístupový Kód do Přihrádky. Za zneužití Kódu KEYGURU nenese žádnou odpovědnost.

Jste povinni Zařízení KEYGURU umístit do prostor v souladu se Smlouvou a na tomto místě jej ponechat po celou dobu trvání Smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Nebudou-li prostory umístění Zařízení KEYGURU veřejně přístupné, jste povinni umožnit na základě výzvy KEYGURU přístup KEYGURU či jím určené osobě nejpozději do 48 hodin od zaslání takové výzvy, a to zejména za účelem kontroly či servisu Zařízení KEYGURU.

9 OBECNÉ POUŽITÍ SLUŽBY KEYGURU A VYBAVENÍ

9.1 Povolené použití

Můžete používat Služby a zařízení KEYGURU pouze pro účely dle těchto Podmínek a pouze v souladu s platnými právními předpisy.

9.2 Zakázané využití Služeb a Zařízení KEYGURU

9.2.1 Zakazuje se:

(i) uvádět adresu Prostor, které Klíče odemykají (v případě porušení tohoto zákazu nesete plnou odpovědnost za zneužití informací),

(ii) používat Službu nebo Zařízení KEYGURU pro odesílání nebo ukládání jakékoli látky nebo materiálu, jehož/jejichž držení, prodej nebo jiné nakládání je omezen či zakázán příslušnými právními předpisy,

(iii) získávat přístup ke Službám a/nebo Zařízení KEYGURU ke spáchání trestného činu či přestupku nebo jiného civilního či správního deliktu a/nebo porušení práv jiných osob,

(iv) shromažďovat nebo sbírat jakékoli osobní údaje či informace ze Serveru či používat komunikační systémy Serveru pro jakékoli účely nestanovené v těchto Podmínkách,

(v) používat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU za účelem získání důvěrných informací či informací o produktech KEYGURU pro rozvoj podobného nebo konkurenčního produktu jako jsou Služby KEYGURU,

(vi) zpětně analyzovat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU,

(vii) používat či spouštět libovolný automatizovaný systém vkládající informace na Server nebo získávající informace ze Serveru, zahrnující bez omezení jakékoliv „roboty“ nebo „pavouky“,

(viii) rušit nebo se pokoušet narušovat Služby KEYGURU nebo Server nebo komunikační sítě napojené na Server a/nebo na Zařízení KEYGURU, a mechanicky nebo nehmotně pomocí virů, botů, červů, nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů, které přerušují nebo jinak omezují funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru, nebo mají podobné účinky,

(ix) pokoušet se předefinovat nebo obejít jakákoli pravidla či software Služby KEYGURU a/nebo Zařízení KEYGURU a/nebo Serveru,

(x) využívat Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU k činnostem zakázaným příslušnými právními předpisy, zejména k porušování práv třetích osob Vašich či Adresátů, nebo obcházet zákazy, příkazy či omezení daná příslušnými právními předpisy,

(xi) jakkoliv narušovat integritu Zařízení KEYGURU, zejm. otevírat jinou část Zařízení KEYGURU než Přihrádky, zasahovat do elektroinstalace, odstraňovat plomby KEYGURU apod.,

(xii) instalovat Zařízení KEYGURU v místě, v němž by bylo vystaveno nepříznivým povětrnostním vlivům, zejména silnému větru, mrazu, vysokým teplotám, dešti, živelním událostem.

9.2.2 Vyšetřování incidentů

KEYGURU si vyhrazuje právo vyšetřovat incidenty s podezřením na porušení těchto Podmínek a podniknout kroky proti jakékoli osobě s podezřením na porušení těchto Podmínek. Takové kroky mohou zahrnovat, bez omezení, odstranění informace o Vás, Adresátovi ze Serveru či omezení přístupu k Serveru nebo Službám KEYGURU.

9.3 Přirozená omezení Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby a/nebo Zařízení KEYGURU mohou podléhat omezením, zpoždění a dalším překážkám spojeným s používáním internetu, elektronických komunikací a call centra, nebo obtížím spojeným se změnami, úpravou, údržbou a opravou Zařízení KEYGURU a/nebo Služeb KEYGURU.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že KEYGURU není odpovědný za případné zpoždění, selhání v dodávce nebo za jiné problémy vyplývající z těchto přirozených omezení.

10 UŽIVATELSKÉ ÚČTY KEYGURU (VYTVOŘENÍ / ZRUŠENÍ A ODPOVĚDNOST ZA NĚ)

10.1 Vytvoření účtu, jeho sdílení, půjčování a převod

Za účelem zřízení přístupu ke Službě KEYGURU se musíte registrovat na Serveru a vytvořit si na Serveru uživatelský účet. V rámci toho jste povinni poskytovat úplné a přesné registrační informace a informovat KEYGURU v případě jejich změny.

Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu KEYGURU bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat přístup třetím osobám. KEYGURU si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které by byly v rozporu s tímto ustanovením.

10.2 Zrušení Vašeho účtu v Systému KEYGURU

Váš uživatelský účet se ruší při ukončení Smlouvy. KEYGURU si vyhrazuje právo na zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru kdykoli a bez uvedení důvodů. V případě jakéhokoli zrušení Vašeho uživatelského účtu v Systému KEYGURU nemůžete dále používat Služeb KEYGURU, a pouze se dokončí vydání všech Klíčů z příslušné Přihrádky.

11 CENA SLUŽEB KEYGURU VČETNĚ VŠECH DANÍ A POPLATKŮ A NÁKLADY NA JEJÍ POSKYTOVÁNÍ

11.1 Cena Služeb KEYGURU

Poskytování Vámi zvolené varianty Služby KEYGURU hradíte podle ceníku KEYGURU zaslaného v nabídce od obchodního zástupce KEYGURU, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Uživatel souhlasí s vystavením a obdržením Faktury v elektronické podobě, tato bude ze strany KEYGURU vystavena a odeslána Uživateli bez zbytečného odkladu po uzavření či prodloužení Smlouvy. Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet KEYGURU. Cena je splatná na základě Faktury vystavené ze strany KEYGURU Uživateli s tím, že si Smluvní strany sjednávají lhůtu splatnosti v délce 14 dní od odeslání Faktury Uživateli.

11.2 Prodlení se zaplacením ceny Služeb

V případě prodlení se zaplacením ceny Služeb je KEYGURU oprávněn dočasně pozastavit poskytování dalších Služeb. Smluvní strany Smlouvy si sjednaly pro případ prodlení s úhradou Faktury smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě neuhrazení Faktury ani na základě zaslané upomínky ze strany KEYGURU, je KEYGURU oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení Uživateli.

12 ODPOVĚDNOST KEYGURU

12.1 Omezení odpovědnosti v případě ztráty Klíčů

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení nebo poškození Vašeho Klíče prokazatelně a řádně umístěného v Zařízení KEYGURU, a to v důsledku pochybení KEYGURU, sjednává se, že jeho odpovědnost je omezena pouze co do výše kompenzace újmy ve výši 50 EUR za jeden incident, a to po předložení věrohodné Faktury dokládající výši újmy a po věrohodném doložení, že k újmě skutečně došlo zaviněním KEYGURU. Výslovně se vzdáváte práva na náhradu jakékoli další újmy, ledaže by se jednalo o povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Pokud dojde k odcizení nebo poškození Vašeho Klíče nebo jiné újmě, v důsledku ztráty či zneužití Kódu, nenese za to KEYGURU žádnou odpovědnost; pro vyloučení pochybností se sjednává, že to samé platí v případě, kdy Klíče využije neoprávněná osoba k otevření dotčených Prostor a způsobí tam jakoukoli újmu.

KEYGURU neodpovídá za služby a/nebo činnost třetích osob, které mohou mít vliv na dostupnost Služeb KEYGURU dle těchto Podmínek.

Potvrzujete, že za ochranu svých přístupových údajů ke Službám KEYGURU si odpovídáte výhradně Vy sami. KEYGURU nenese žádnou odpovědnost za ztrátu a/nebo za zneužití přístupových údajů k Vašemu účtu v Systému KEYGURU popř. Kódu zaviněné okolnostmi na Vaší straně.

Potvrzujete, že KEYGURU neodpovídá za zneužití Vašich přístupových údajů ke Službám KEYGURU a/nebo Serveru a/nebo Vašemu uživatelskému účtu na Serveru, které zneužili / zneužijí třetí osoby porušením jejich právních povinností vůči Vám, a že souhlasíte s tím, že ponesete všechna rizika spojená s užíváním Služeb KEYGURU, která můžete nést podle příslušných právních předpisů.

KEYGURU nenese žádnou odpovědnost za následky zneužití Klíčů, ledažeby zneužití Klíčů způsobil svojí hrubou nedbalostí nebo úmyslným trestným činem. Potvrzujete, že v žádném případě Vám KEYGURU neodpovídá za následky, ani za žádnou újmu vzniklou v důsledku Vaší chyby, pochybení nebo omylu při využívání Služeb KEYGURU.

Potvrzujete, že KEYGURU neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu, která Vám vznikne v souvislosti s Vaším používáním Serveru či Služeb KEYGURU, či používáním jakéhokoli Uživatelského obsahu v Systému KEYGURU, které použijete v rozporu s právními předpisy nebo těmito Podmínkami.

KEYGURU dále neodpovídá zejména za:

(i) nefunkčnost, přerušení, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby KEYGURU,

(ii) výpadky přenosu dat ani za jejich neustálou dostupnost,

(iii) nedoručení, neuložení či ztrátu jakéhokoli Vašeho Uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře,

(iv) ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Vašeho obsahu v Systému KEYGURU,

(v) jakoukoli aktivitu třetích osob, které nemá plně pod kontrolou.

12.2 Záruka za jakost 

Není-li mezi Smluvními stranami při Prodeji Zařízení KEYGURU ujednáno jinak, odpovídá KEYGURU za to, že prodávaná část Zařízení KEYGURU nemá při převzetí vady a že se vady u prodávané části Zařízení KEYGURU nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od jejího převzetí kupujícím. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na kontaktní adrese KEYGURU. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem.

12.3 Omezená odpovědnost KEYGURU

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, souhlasíte a sjednává se, že odpovědnost KEYGURU se omezuje v rámci zákonných možností do maximální výše 50 EUR; to platí zejména v případě náhrady jakékoli újmy.

13 ODPOVĚDNOST VÁS JAKO UŽIVATELE SYSTÉMU KEYGURU

Jste povinni v maximální míře chránit své přístupové údaje do Systému KEYGURU, sami si odpovídáte za následky jejich zneužití v důsledku toho, že k nim umožníte přístup třetím osobám. Pokud třetí osoby poruší Vaše práva bez zavinění KEYGURU, jde to k Vaší tíži. Souhlasíte, že nahradíte jakoukoli škodu, kterou způsobíte a/nebo která má původ ve Vaší hrubé nedbalosti, úmyslu či v porušení Vašich povinností vyplývající z těchto Podmínek a/nebo příslušných právních předpisů při zacházení se Zařízením KEYGURU. (Tato povinnost platí i po ukončení spolupráce podle těchto Podmínek.)

Celý Systém KEYGURU náleží do vlastnictví KEYGURU, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Můžete nakládat se Systémem KEYGURU pouze tak, jak umožňují tyto Podmínky; jiné zacházení se Systémem KEYGURU a/nebo jeho částmi je zakázáno. Pokud překročíte pravidla nakládání se Systémem KEYGURU, není možné se z toho důvodu dovolávat náhrady újmy po provozovateli Systému KEYGURU, a újmu si hradíte sami.

Překročení Vašeho oprávnění podle pravidel nakládání se Systémem KEYGURU a/nebo překročení Vašeho oprávnění k jeho / jejich užívání dle těchto Podmínek, opravňuje KEYGURU k okamžitému ukončení všech vzájemných vztahů založených dle těchto Podmínek.

14 ŘEŠENÍ SPORŮ S PODNIKATELI

Všechny spory vznikající z těchto Podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány u příslušným soudem, přičemž KEYGURU a podnikatel využívající Službu KEYGURU si sjednávají v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, místní příslušnost soudu prvního stupně pro řešení sporů tak, že je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 2, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, a Městský soud v Praze, bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu.

15 ZMĚNA PODMÍNEK

Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly. KEYGURU si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Má se za to, že změna těchto Podmínek je Vám oznámena nejpozději následující den po dni doručení informace o změně Podmínek na e-mailovou adresu Vámi uvedenou do Systému KEYGURU za účelem komunikace s KEYGURU.

Pokud se změnou těchto Podmínek nebudete souhlasit, máte právo do 14 dnů od oznámení jejich změny odmítnout změnu Podmínek a ukončit Smlouvu.

Pokud do 14 dnů od oznámení změny těchto Podmínek změnu neodmítnete a/nebo pokud po nabytí účinnosti změn těchto Podmínek stále využíváte Služeb KEYGURU dle těchto Podmínek, má se za to, že se změnou těchto Podmínek souhlasíte.

S těmito Podmínkami a jejich změnami souhlasíte vždy,

(i) pokud jste s nimi byli dopředu seznámeni, a i nadále používáte Služby KEYGURU nebo

(ii) pokud jste se registrovali do Systému KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU nebo

(iii) pokud držíte nebo používáte Zařízení KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU, nebo

(iv) pokud máte nainstalovaný software od KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU.

16 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ VŠEM UŽIVATELŮM SLUŽEB KEYGURU

16.1 Volba práva

Tyto Podmínky a práva a povinnosti z nich vzniklá se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vztah řídí českým právem.

16.2 Komunikace

Nestanoví-li tyto Podmínky jinak, považují se veškeré písemnosti, oznámení a dokumenty podle Smlouvy za řádně předané nebo doručené, pokud budou učiněny oprávněnou osobou jedné smluvní strany a adresované oprávněné osobě příslušné druhé smluvní strany a budou:

  1. a) doručeny osobně, kurýrem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy budou doručeny na adresu sídla druhé smluvní strany nebo na adresu dodatečně písemně oznámenou druhé smluvní straně;
  2. b) zaslány pomocí elektronické sítě, a to ve chvíli, kdy budou odeslány z e-mailové adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce; neobdržel-li odesílatel potvrzení, považuje se zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.

16.3 Změna okolností

Přebíráte na sebe riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ.

16.4 Překlad / Jazyk Podmínek

Budou-li tyto Podmínky zveřejňovány na Serveru v jiném než českém jazyce a dojde-li ke kolizi překladů s českou verzí, má přednost vždy česká verze.

16.5 Salvátorská klauzule

V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek pozbude svoji platnost nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, zůstanou ostatní ustanovení těchto Podmínek v platnosti a tato neplatná či neúčinná ustanovení se Vy a KEYGURU zavazujete bez zbytečného odkladu nahradit platným a účinným ujednáním, které v maximální možné právně přípustné míře nahradí ujednání neplatné či neúčinné ujednání při zachování jeho účelu a smyslu.

16.6 Zřeknutí se práv

Žádné zřeknutí se práv nemá vliv na trvání jiných práv, ledaže by to bylo výslovně určeno.

TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ OD 1. SRPNA 2020 A NAHRAZUJÍ PŘEDCHOZÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.

V Praze dne 27.7.2022.