Poučení o zpracování osobních údajů

 Správcem osobních údajů pro KEYGURU je Keyguru s.r.o., IČO 07607652, se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha.

Jaké osobní údaje Keyguru s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

Keyguru s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Keyguru s.r.o. nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let, pokud k tomu nemá souhlas jejich zákonných zástupců či pokud to nevyžadují oprávněné zájmy dětí mladších 13 let.

K jakým účelům Keyguru s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

Keyguru s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, se souhlasem klientů pak za účelem jednání o smlouvě a plnění smlouvy, a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení).

Keyguru s.r.o. nezpracovává žádné osobní údaje jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž byl dán souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění účelů uvedených v podmínkách, které upravují práva a povinnosti osob využívajících internetový portál keyguru.cz, tj. pro účely při zprostředkování správy Klíčů (ukládání a předávání Klíčů), jakož i pro další související právní vztahy v souvislosti s poskytováním související služeb ze strany Keyguru s.r.o. (komunikace s Vámi, řešení situací v rámci zprostředkování správy klíčů, zasílání obchodních sdělení).

Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Souhlas s použitím osobních údajů

Provedením registrace udělujete společnosti Keyguru s.r.o. jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ”) a také podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, za účelem Vaši identifikace při užívání Služby KEYGURU nebo při koupi Kreditu (platby záloh na využívání Služeb KEYGURU).

Jak dlouho Keyguru s.r.o. údaje zpracovává?

Keyguru s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Keyguru s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Po ukončení spolupráce s Uživatelem si Keyguru s.r.o. ponechává pouze fakturační údaje (pokud jsou). Přístup k nim má pouze Keyguru s.r.o. a jeho pracovníci vázáni mlčenlivostí.

To samé platí v případě, že nepotvrdíte svou objednávku služeb společnosti Keyguru s.r.o. do 3 dnů od doručení emailu, ve kterém Vám jsou zaslány podmínky poskytování služeb společnosti Keyguru s.r.o. V takovém případě společnost Keyguru s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem Vaší identifikace a prověření akcí automatizovaných „robotů“, zda nežádají služby společnosti Keyguru s.r.o. opakovaně a bezdůvodně (obrana proti spamování).

Musíme osobní údaje Keyguru s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Keyguru s.r.o./KEYGURU dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření a poskytnutí služby, a bez některých údajů Keyguru s.r.o. nemůže některé služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu pak též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží (přívěsky), telefon, e-mailová adresa a IČO.

Z jakých zdrojů Keyguru s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na naše služby.

Jakým způsobem Keyguru s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně Keyguru s.r.o. v elektronické formě zabezpečeným systémem na serveru společnosti Keyguru s.r.o.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Keyguru s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Veškeré osobní údaje zálohujeme a jsme schopni je obnovit v případě výpadku primárního datového úložiště (dataserver).

Komu Keyguru s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

Keyguru s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Keyguru s.r.o.

Keyguru s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytujeme sami. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Keyguru s.r.o. služby spočívající v předání dat účetní firmě (účetní a daňový poradce), subjektu poskytující vzdálenou podporu (tzv. „helpdesk“), subjektu pracující na vývoji a update software.

Subjektům provozující prostory, kde je umístěno zařízení KEYGURU, Vaše osobní údaje neposkytujeme (prokazujete se pouze přívěskem KEYGURU nebo znalostí bezpečnostního pinu k otevření bezpečnostní schránky).

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů.

Máte (i) právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, (ii) právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a (iii) právo požadovat opravu osobních údajů. (iv) Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.

Každý, kdo zjistí nebo se domnívá, že Keyguru s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Keyguru s.r.o. o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Keyguru s.r.o. odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Keyguru s.r.o. neprodleně odstraní závadný stav.

Pokud Keyguru s.r.o. žádosti nevyhoví, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; Vaše právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu eva@keyguru.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy Keyguru s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.

Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit na našem emailu eva@keyguru.cz

Jak Keyguru s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když Keyguru s.r.o. poskytuje některé osobní údaje.

Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.keyguru.cz/ochrana-osobnich-udaju

Anonymizované údaje

Keyguru s.r.o. si vyhrazuje zpracovávat anonymizované údaje o užívání svých sužeb za účelem zlepšení provozu svého serveru a na něm poskytovaných služeb.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

 

Tato pravidla platí od 1. 10. 2019.

Těšíme se na spolupráci!