Úvodní ustanovení

Tyto podmínky pro přístup a užití Služeb KEYGURU (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících internetový portál keyguru.cz při zprostředkování správy Klíčů (ukládání a předávání Klíčů), jakož i další související právní vztahy v souvislosti s poskytováním Služeb KEYGURU.

Tyto Podmínky jsou pravidelně aktualizovány na portálu keyguru.cz, Využitím Služeb KEYGURU bez výhrad souhlasíte s aktuální verzí Podmínek. Nesouhlasíte-li s aktuální verzí Podmínek, nesmíte Služby KEYGURU jakkoli využívat.

Poskytovatelem Služeb KEYGURU je

PHARMION s.r.o. IČO 24122882, se sídlem Bělehradská 858/23, 14000 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Kontakty

mail: eva@keyguru.cz

tel. +420 777997770

(dále jen „Provozovatel KEYGURU“)

  1. Souhlas s těmito Podmínkami a odvolání souhlasu.

1.1. Akceptací těchto Podmínek se uzavírá smlouva o zprostředkování mezi Vámi a Provozovatelem KEYGURU podle těchto Podmínek (dále jen „Smlouva“). Odvolat souhlas s těmito Podmínkami  a tím ukončit smlouvu s Provozovatelem KEYGURU můžete kdykoli na e-mailovou adresu uvedenou výše v kontaktních údajích Provozovatele KEYGURU. Jednou založené a vzniklé vztahy ale zůstávají nadále platné a řídí se těmito Podmínkami; totéž platí v případě změny nebo ukončení platnosti těchto Podmínek ze strany Provozovatele KEYGURU.

1.2. Potvrzujete, že máte právní osobnost a plnou svéprávnost svým jménem a/nebo jménem toho, za koho souhlas vyjadřujete, souhlasit s těmito Podmínkami.

Potvrzujete, že nejste ve vztahu k Provozovateli KEYGURU spotřebitelem, a že využíváte Služeb KEYGURU výhradně pro své podnikatelské účely.

Pokud jste ve vztahu k Provozovateli KEYGURU spotřebitelem, poté není možné s Vámi uzavřít smlouvu o poskytování Služeb KEYGURU podle těchto Podmínek.

2 Služby KEYGURU

2.1. Rozsah Služeb KEYGURU.

Služba KEYGURU je online internetový portál pro řízení přístupu k informacím, zprostředkování a evidenci výměny Klíčů k prostorám Uživatelů prostřednictvím registrovaných Provozovatelů  kontaktních míst, kde si Zákazníci a/nebo Koncoví uživatelé mohou uložit a/nebo vyzvednout Klíče k Vašim prostorám („Checkpoint“).

2.2. Uživatelé Služeb KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU umožňuje registrovaným uživatelům, využívat svých Služeb KEYGURU takto:

2.2.1. Koncovému uživateli, s registrovaným účtem se umožňuje přístup k jeho Klíčům skrze Služby KEYGURU, tj. uložení a vyzvednutí Klíčů v místě Checkpointu pro sebe a/nebo pro Zákazníka.

Koncový uživatel si může dopředu rezervovat prostor a kapacity Služeb KEYGURU pro uložení Klíčů v rámci Zařízení KEYGURU a to na základě jednotlivých Nabídek KEYGURU.

Koncový uživatel potvrzuje, že je oprávněný nakládat s dotčeným bytem a/nebo prostorem a Klíči k němu, které hodlá poskytovat třetím osobám v rámci Služeb  KEYGURU a že je podnikatelem ve vztahu k Provozovateli KEYGURU.

2.2.2. Provozovatelům Checkpointu, kteří provozují kavárny, restaurace, nebo jiné podniky se umožňuje, aby v jejich prostorách Koncový uživatel  a/nebo jeho Zákazník uložil a vyzvedl Klíče za využití systému KEYGURU v otevírací době Checkpointu;

Profit Provozovatelů Checkpointů a platby za využití Zařízení KEYGURU.

Nestanoví-li tyto Podmínky jinak, využití Zařízení KEYGURU ze strany Provozovatele Checkpointu je zdarma, ledaže by se stal také ještě Koncovým uživatelem dle těchto podmínek.

Profit Provozovatele Checkpointu vyplývá z možného nákupu jeho služeb pohostinství ze strany Zákazníků nebo Koncových uživatelů.

2.2.3. Zákazníkovi, který bude moci do / ze Zařízení KEGURU vkládat / vybírat Klíče.

2.2.4. Provozovatel Checkpointu na internetový portál keyguru.cz sám bez dalšího umísťuje (inzeruje) informace o umístění a možnosti využití Zařízení KEYGURU ve své provozovně nebo sídle, a dále informace a prostředky  nezbytné pro správu Klíčů, jejich uložení a vyzvednutí Zákazníkem bez nutnosti osobní přítomnosti Koncového uživatele; tyto informace slouží Koncovému uživateli a/nebo Zákazníkovi k jeho rozhodnutí, který Checkpoint bude chtít využít k uložení a/nebo vyzvednutí Klíčů.

Provozovatel Checkpointu podle informací, které mu sdělí Server, (i) ověří oprávněnost uložení a/nebo vydání Klíčů do/ze Zařízení KEYGURU Zákazníkem či Koncovým uživatelem a umožní jim tak učinit a/nebo (ii) vydá Zákazníkovi Klíčový přívěšek. Provozovatel Checkpointu vydá Klíče Zákazníkovi a/nebo je od něho přijme a uloží v Zařízení KEYGURU pro další vyzvednutí, bude-li Zákazník disponovat správnými údaji, které se shodují s údaji sdělené Serverem. Odchylky od tohoto ustanovení Podmínek možné nejsou.

2.3. Osobní údaje Zákazníka / Koncového uživatele.

Koncový uživatel potvrzuje, že je dle své dohody se Zákazníkem povinen a oprávněn u Provozovatele KEYGURU objednat využívání Služeb KEYGURU jménem a na účet Zákazníka, a za účelem rezervace a objednání Služeb KEYGURU sdělit Provozovateli KEYGURU informace o jménu, e-mailové adrese a číslo mobilního telefonu Zákazníka (dále jen „osobní údaje Zákazníka“), aby mu mohl Provozovatel KEYGURU poslat potvrzení objednávky, informace a postup pro uložení a/nebo vyzvednutí Klíčů v místě Checkpointu. Koncový uživatel a Provozovatel tak uzavírají smlouvu ve prospěch třetí osoby, tj. Zákazníka, na jejímž základě se Zákazníkovi umožní Klíče vyzvednout / uložit v místě Checkpointu a kterou Zákazník potvrdí potvrzením objednávky.

Koncový uživatel musí na požádání neprodleně prokázat Provozovateli KEYGURU své právo sdělit Provozovateli KEYGURU osobní údaje Zákazníka.

Uživatel při registraci na Serveru sdělí pravdivé a přesné informace o svém celém jménu / firmě, svoji vlastní e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, fakturační údaje, a uživatelské jméno (dále jen „osobní údaje Uživatele“). Poskytnutí osobních údajů Uživatele je dobrovolné. Pokud Provozovatel KEYGURU zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet dotčeného Uživatele.

2.4 Obchodní sdělení a Reklama

Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb KEYGURU mu mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení Provozovatele KEYGURU na jeho uživatelském profilu (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb KEYGURU a dotazů zadávaných Uživatelem prostřednictvím Služeb KEYGURU.

Pokud Uživatel při své registraci nebo jiné příležitosti objednal přímo zasílání obchodních sdělení, může ho Provozovatel KEYGURU v souladu se zákonem o některých Službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení o svých Službách KEYGURU, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Provozovatelem KEYGURU ve smluvním vztahu (zejména Provozovatelů Checkpointů), a to s využitím jak jeho uživatelského účtu, tak jeho e-mailové adresy, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.

2.5. Webové stránky třetích stran

Provozovatel KEYGURU neodpovídá za obsah internetových stránek, které neprovozuje, ani neodpovídá za informace přenášené Koncovými uživateli a/nebo Provozovateli Checkpointů. Provozovatel Služby KEYGURU nemůže a nebude cenzurovat nebo upravovat obsah internetových stránek, které neprovozuje.

2.7. Omezení použití systému KEYGURU

Služby KEYGURU a informace v systému KEYGURU jsou poskytovány výhradně pro Vaši potřebu a smíte je používat pouze Vy. Jejich jakékoli sdílení a/nebo jejich použití v rozporu s těmito Podmínkami a/nebo právními předpisy je přísně zakázáno a je považováno za důvod k okamžitému ukončení poskytování Služeb KEYGURU.

Informace ze systému KEYGURU můžete používat pouze za účelem umožněním využití Služeb KEYGURU a v rozsahu upraveném příslušnými právními předpisy.

Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU, se nad rámec plnění vzájemných povinností a nad rámec povolený právními předpisy nesmí se žádnou informací ze systému KEYGURU jakkoli nakládat, zejména jakkoli zpracovávat, tj. např. stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, poskytovat třetím osobám; pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto platí zejména (nikoli však výlučně) ve vztahu k jakýmkoli údajům (i osobním) o jiných Uživatelích.

Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích; porušení tohoto zákazu dává Provozovateli KEYGURU právo okamžitě ukončit bez jakékoli náhrady poskytování Služeb KEYGURU.

  1. Vybavení KEYGURU

3.1. Použití Klíčových přívěsků

Vybavení systému KEYGURU, jako jsou např. Klíčové přívěsky používané Koncovými uživateli, je nezbytné k zajištění Služby KEYGURU.

Klíčové přívěsky obsahují zařízení a identifikátory, které zajišťují sledování Klíčů, při využívání Služeb KEYGURU. Provozovatel KEYGURU sleduje lokalizaci Klíčových přívěsků uložených na Checkpointech pouze na základě dat uložených v systému KEYGURU, nesleduje Klíče samotné.

Uživatel přebírá plnou odpovědnost za ochranu Klíčových přívěsků a za následky, které způsobí třetí osoba, které ke Klíčovému přívěsku umožní svůj přístup (byť z nedbalosti).

V případě, že Klíč nebude opatřen Klíčovým přívěskem nebo jej nebude možné jinak identifkovat např. v důsledku poškozeného Klíčového přívěsku,  nebude možné Klíče správně lokalizovat v rámci systému KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU nenese odpovědnost za případné selhání Klíčového přívěsku v důsledku jeho jakéhokoliv poškození ze strany Zákazníka nebo vlivem působení faktorů, které Provozovatel KEYGURU nemá ve své moci. Provozovatel KEYGURU poškozený Klíčový přívěsek může nahradit novým.

3.2. Použití zařízení / vybavení.

Provozovatelé Checkpointů musí být vždy vybaveni zařízením v podobě náhradních přívěsků na Klíče, skříněk na Klíče a mobilního telefonu s připojením k wifi, které obdrží od Provozovatele KEYGURU.

Provozovatelé Checkpointů umožní Provozovateli KEYGURU přístup k Zařízení KEYGURU.

Pokud zařízení selže, Provozovatel KEYGURU dle svého uvážení a na své náklady zařízení opraví nebo vymění.

Po ukončení spolupráce s Provozovatelem KEYGURU zahájené dle těchto Podmínek, musíte bez zbytečného odkladu vrátit každé Zařízení KEYGURU obdržené za účelem realizace spolupráce otevřené na základě těchto Podmínek.

3.3. Přístup ke Klíčům a k prostorám.

Provozovatel neeviduje k jakému prostoru které Klíče patří. Pouze sleduje uložení a vyzvednutí Klíčů v Checkpointu.

Koncový uživatel zajistí, aby Klíče nebyly označeny jinak než Klíčovým přívěskem, aby nenesly informaci, k jakému prostoru odemykají přístup.

Dokud Koncový uživatel nesdělí Provozovateli KEYGURU, od jakého objektu Klíče jsou, není možné daný objekt přes Službu KEYGURU „vystopovat“.

Uložením Klíčů v místě Checkpointu do Zařízení KEYGURU Koncový uživatel souhlasí, že k nim bude mít přístup osoba, která prokáže své oprávnění příslušným identifikátorem, který vygeneroval Server. Koncový uživatel zajistí, aby  tento identifikátor Zákazník nesdělil nikomu jinému. Za zneužití identifikátoru jinou osobou Provozovatel KEYGURU nenese žádnou odpovědnost.

Souhlasíte, že Provozovatel KEYGURU má právo získávat informace o pohybu Klíčů a/nebo zjednat si přístup k nim v případě krajní nouze nebo v případě jiné naléhavé situace hrozící poruchou zájmů Koncového uživatele (zejména v případě, kdy Koncový uživatel neposkytuje součinnost dle těchto Podmínek potřebnou k vyzvednutí / vrácení Klíčů) a/nebo v případě, kdy to bude nezbytné pro fungování Služby KEYGURU nebo Zařízení KEYGURU; o všech těchto krocích bude Koncový uživatel informován vč. pokynů, kde si může Klíče převzít.

Uživatelé souhlasí s tím, a zajistí s řádnou péčí v přiměřeném rozsahu, kterou lze po nich spravedlivě požadovat, že  přístup ke Klíčům bude mít pouze osoba, která se prokáže správným identifikátorem. V případě pochybností o správnosti identifikátoru se zakazuje Klíče z Checkpointu vydat, a musí se o tom ihned informovat Provozovatel KEYGURU.

3.4. Opatření v případě ztráty přívěsku klíčů a/nebo klíčů.

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení nebo poškození Vašeho Klíče prokazatelně a řádně umístěného v Checkpointu v Zařízení KEYGURU, a to v důsledku pochybení Provozovatele KEYGURU, sjednává se, že jeho odpovědnost je omezena pouze co do výše kompenzace újmy ve výši 50 EUR za jeden incident, a to po předložení věrohodné Faktury dokládající výši újmy.

Koncový uživatel odpovídá za ztrátu Klíčového přívěsku. V případě ztráty Klíčového přívěsku zaplatí Koncový uživatel Provozovateli KEYGURU smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, splatnou na požádání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

3.5. Uzavření Checkpointu.

Provozovatel Checkpointu je povinen oznámit na Server přerušení a/nebo ukončení spolupráce dle těchto Podmínek s dostatečným předstihem, jinak alespoň 30 dní předem; totéž platí, pokud Provozovatel Checkpointu hodlá svůj Checkpoint na ne-/omezenou dobu pro Zákazníky znepřístupnit.

Ve výše uvedeném případě Provozovatel KEYGURU vyvine přiměřené úsilí, které po něm bude možné spravedlivě požadovat, aby Klíče byly přemístěny do nejbližšího Zařízení KEYGURU a informuje o tom Koncového uživatele i Zákazníka; Koncový uživatel s tímto postupem souhlasí.

3.6. Povinnosti týkající se instalace a údržby Zařízení KEYGURU.

Provozovatel Checkpointu je povinen v rámci běžné pracovní doby zajistit pro Provozovatele KEYGURU na vlastní náklady přístup na místo Checkpointu za účelem instalace, servisu či odebrání Zařízení KEYGURU, a aby místo instalace Zařízení KEYGURU splňovalo rozumně nezbytné požadavky pro instalaci, servis a odebrání Zařízení KEYGURU.

Bez omezení výše uvedeného tyto požadavky obecně vyžadují, aby každé konkrétní místo instalace Zařízení KEYGURU bylo uvnitř prostor Provozovatele Checkpointu s řízenou teplotou prostředí, aby bylo osvětlené, a aby bylo chráněné před vlivy počasí a proti elektronickému rušení, aby se Zařízení KEYGURU mohlo napojit na stálý proud elektrické energie, a aby umožňovalo adekvátní způsob montáže a/nebo uchycení Zařízení KEYGURU.

Provozovatel Checkpointu souhlasí s tím, že zajistí na své náklady spotřebu elektrické energie, kterou spotřebuje instalované zařízení KEGURU v místě jeho Checkpointu, a že uhradí veškeré další náklady se zpřístupněním a provozem Zařízení KEYGURU Zákazníkům.  Instalaci Zařízení KEYGURU provede na své náklady Provozovatel KEYGURU.

Očekává se, že Zařízení KEYGURU má minimální provozní náklady.

Provozovatel Checkpointu bude provádět včas pravidelné kontroly funkčnosti a závad Zařízení KEYGURU, zejména bude doplňovat spotřební materiál v podobě brožur a jiného příslušenství Zařízení KEYGURU, a nedostatky Zařízení KEYGURU včas oznámí na Server, aby se mohlo předejít včas problému přerušeného chodu Zařízení KEYGURU.

Provozovatel Checkpointu bude s péčí řádného hospodáře chránit Zařízení KEYGURU, dokud bude umístěno v jeho Checkpointu. Po ukončení spolupráce dle těchto Podmínek Zařízení KEYGURU vrátí bez zbytečného odkladu Provozovateli KEYGURU v nezměněném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení; to platí také v případě, že o to Provozovatel KEYGURU kdykoli požádá.

  1. Obecné použití Služby KEYGURU a vybavení

4.1. Povolené použití.

Můžete používat Služby a zařízení KEGURU pouze pro účely dle těchto Podmínek a pouze v souladu s veškerými platnými zákony.

Zásady a postupy Provozovatele KEYGURU týkající se postupu při obsluze Zařízení KEYGURU jsou závazné. Odchýlit se od nich můžete pouze v případě krajní nouze; za následky tím způsobené ale budete odpovídat sami.

4.2. Zakázané použití.

Nezávisle na předchozím odstavci výslovně souhlasíte s tím, a prohlašujete, že nebudete (a to i po ukončení platnosti těchto Podmínek, a i po ukončení spolupráce dle těchto Podmínek):

(i)         používat Službu nebo Zařízení KEYGURU pro odesílání nebo ukládání jakékoli látky nebo materiálu, jehož/jejichž prodej, převod, transport je omezen příslušnými právními předpisy,

(ii)       získávat přístup ke Službám a/nebo Zařízení KEYGURU ke spáchání trestného činu či přestupku nebo jiného civilního či správního deliktu a/nebo porušení práv jiných osob,

(iii)      používat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU za účelem zasahování do práv jiných osob (např. práv k duševnímu vlastnictví, smluvních práv nebo jiných práv jakékoli osoby, nebo hanobit nebo pomlouvat jakoukoli osobu),

(iv)     shromažďovat nebo sbírat osobní údaje Zákazníků či informace ze Serveru či používat komunikační systémy Serveru pro jakékoli účely nestanovené v těchto Podmínkách,

(v)       získávat Zákazníky ke komerčním účelům nad rámec a/nebo účel stanovený v těchto Podmínkách,

(vi)     používat Službu a/nebo zařízení KEGURU za účelem získání důvěrných informací či informací o produktech Provozovatele KEYGURU pro rozvoj podobného nebo konkurenčního produktu jako jsou Služby KEYGURU,

(vii)    zpětně analyzovat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU,

(viii)  používat ani spouštět libovolný automatizovaný systém vkládající informace na Server nebo získávající informace ze Serveru, zahrnující bez omezení jakékoliv „roboty“ nebo „pavouky“,

(ix)     rušit nebo se pokoušet narušovat Služby KEYGURU nebo Server nebo komunikační sítě napojené na Server a/nebo na Zařízení KEYGURU, ať mechanicky nebo nehmotně pomocí virů, botů, červů, nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů, které přerušují nebo jinak omezují funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru, nebo mají podobné účinky,

(x)       pokoušet se předefinovat nebo obejít jakákoli pravidla či software Služby KEYGURU a/nebo Zařízení KEYGURU a/nebo Serveru,

(xi)     využívat Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU k činnostem zakázaným příslušnými právními předpisy, zejména k porušování práv třetích osob nebo Uživatelů či Zákazníků, nebo obcházet zákazy, příkazy či omezení daná příslušnými právními předpisy.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo vyšetřovat incidenty s podezřením na porušení těchto Podmínek a podniknout kroky proti jakémukoli Uživateli s podezřením na porušení těchto Podmínek. Takové kroky mohou zahrnovat, bez omezení, odstranění informace o Uživateli ze Serveru či omezení přístupu k Serveru nebo Službám KEYGURU.

4.3. Omezení Free Trial.

Provozovatel KEYGURU může v rámci marketingu  nabízet bezplatné vyzkoušení Služby KEYGURU např. pro omezený počet bezplatných předání / uložení Klíčů do Zařízení KEYGURU.

Pokud Váš Klíč zůstává uložený v Checkpointu v Zařízení KEYGURU po dobu delší, než je stanoveno v dotčené marketingové kampani, souhlasíte s dalším využíváním Služeb KEYGURU, které ale již bude zpoplatněno.

4.4. Použití zařízení / vybavení.

Sjednává se, že Služby a/nebo Zařízení KEYGURU budete užívat odpovědně s řádnou péčí a nebudete využívat k jiným účelům, než k těm předpokládaným těmito Podmínkami.

4.5. Přirozená omezení Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby a/nebo Zařízení KEYGURU mohou podléhat omezením, zpoždění a dalším problémům spojeným s používáním internetu, elektronických komunikací a call centra, nebo obtížím spojeným se změnami, úpravou, údržbou a opravou Zařízení a/nebo Služeb KEYGURU. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Provozovatel KEYGURU není odpovědný za případné zpoždění, selhání v dodávce nebo za jiné problémy vyplývající z těchto přirozených omezení.

  1. Účty KEYGURU, Vyúčtování a platby

5.1. Vytvoření účtu, jeho sdílení, půjčování a převod.

Za účelem zřízení přístupu ke Službě KEYGURU se musíte registrovat na Serveru a vytvořit si na Serveru uživatelský účet. V rámci toho jste povinni poskytovat úplné a přesné registrační informace a informovat Provozovatele KEYGURU v případě jejich změny.

Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které by byly v rozporu s tímto ustanovením.

5.2. Odpovědnost za Váš účet.

Uživatel je plně odpovědný za činnost, kterou provádí na svém účtu na Serveru.

Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Provozovatele KEYGURU. V případě, že tuto skutečnost Provozovateli KEYGURU bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

Pokyny Provozovatele KEYGURU k zprovoznění Klíčového přívěsku a jeho použití za účelem správného použití Služeb KEYGURU jsou pro Vás závazné. Jiné postupy možné nejsou; pokud je aplikujete, nesete plnou odpovědnost za nedostupnost Služby KEYGURU v daném konkrétním případě.

5.3. Odpovědnost za Uživatelský obsah.

Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Uživatelského obsahu na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k Uživatelskému obsahu a je oprávněn s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá za to, aby Uživatelský obsah, který umístil na Server, byl zcela v souladu s právními předpisy.

Umístěním informací na Server pověřujete Provozovatele KEYGURU k jejich automatizovanému zpracování a uložení jeho kopií na Serveru a k automatizovanému zpracování těchto informací umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu souboru.

Berete na vědomí, že zpracování Vámi nahraných informací na Server probíhá automatizovaně. Provozovatel KEYGURU nijak nezkoumá obsah Vámi nahrávaných informací, ani neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelského obsahu Uživatelem, ani nesleduje ani sám od sebe nijak Uživatelský obsah neanalyzuje.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo redakce (úpravy) Uživatelského obsahu umístěného na Serveru.

5.4. Kredity a rezervace Služeb KEYGURU.

Koncový uživatel si může rezervovat prostor a kapacity Služeb KEYGURU pro uložení Klíčů v rámci Zařízení KEYGURU, a to na základě jednotlivých Nabídek KEYGURU.

Zaplacením Faktury Koncový uživatel souhlasí, že mu objednané Služby KEYGURU začnou být ihned poskytovány a obratem se pro něho vytvoří  předplacená rezervace ve stanoveném rozsahu využití v libovolném Zařízení KEYGURU pro objednaný rozsah Služeb KEYGURU.

Po zaplacení odpovídající Faktury mu Server na jeho uživatelském účtu na Serveru přidělí odpovídající Kredity podle Nabídky KEYGURU, které představují počet rezervací využití Služeb a Zařízení KEYGURU.

Po každém využití Služeb KEYGURU se z uživatelského účtu na Serveru strhne odpovídající počet Kreditů, aby na uživatelském účtu bylo vždy vidět zbývající rozsah rezervovaných míst pro umístění Klíčů v Zařízení KEYGURU.

5.5. Daně.

Není-li uvedeno jinak, cena za Služby KEYGURU nezahrnuje DPH ani jiné zákonem požadované daně nebo poplatky. Pokud to budou příslušné právní předpisy vyžadovat, bude cena Služeb KEYGURU zahrnovat i je; na to budete předem upozorněni.

5.6. On-line platby a Vyúčtování.

Cenu Kreditu a případné další výhody a/nebo akce s ním spojené stanovuje Provozovatel KEYGURU dle aktuální Nabídky KEYGURU. Cenu Kreditu lze zejména uhradit:

(i)         bankovním převodem,

(ii)        dalšími způsoby a platebními systémy dle aktuální nabídky Provozovatele KEYGURU.

5.7. Nezaplacená Faktura.

V případě nezaplacení Faktury se sjednává, že Služby KEYGURU nebudou dále poskytovány, a Provozovatel KEYGURU  uložený Klíč ze Zařízení KEYGURU  vyjme a zašle Koncovému uživateli zprávu, kde a do kdy se pro něho Klíč uloží, a stanoví se mu lhůta minimálně 30 dní k jeho vyzvednutí. Koncový uživatel souhlasí s tím, že pokud si Klíč nevyzvedne ve lhůtě dle předchozí věty, bude Klíč protokolárně zlikvidován.

5.8. Zrušení Vašeho účtu v Systému KEYGURU

O zrušení Vašeho uživatelského účtu můžete požádat sami bez uvedení důvodů. V takovém případě nemůžete dále používat Služeb KEYGURU, a pouze se dokončí vydání všech Klíčů z dotčeného Checkpointu. Vyzvednutím posledního Klíče se ukončuje spolupráce dle těchto Podmínek. Jste-li Koncový uživatel, musíte zajistit vyzvednutí Klíčů z dotčených Checkpointů nejpozději do 30 dnů od Vaší žádosti ke zrušení uživatelského účtu. Jste-li Provozovatel Checkpointu, nesmí být Koncoví uživatelé ani Zákazníci dotčeni Vaším ukončením spolupráce dle těchto Podmínek, a musíte vyčkat minimálně 60 dní od informování všech Koncových uživatelů, že si u Vás mají Klíče vyzvednout. Po uplynutí této lhůty Provozovatel KEYGURU všechny nevyzvednuté Klíče od Vás vyzvedne a uloží je pro Koncového uživatele a/nebo Zákazníka dle svého uvážení na jiném vhodném místě Checkpointu nebo u sebe;  Koncový uživatel s tímto postupem souhlasí.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo na zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru kdykoli a bez uvedení důvodů. V případě zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru již nemůžete dále využívat Služeb KEYGURU; Klíče uložené v místě Checkpointu jste povinni vyzvednout do 30 dnů od zrušení Vašeho účtu na Serveru.

Je-li Váš uživatelský účet na Serveru zrušen bez Vašeho porušení těchto Podmínek, bude Vám nevyužitý Kredit vrácen poukázáním odpovídající finanční částky na účet, který sdělíte. Zrušíte-li si Váš uživatelský účet na Serveru sami, nevyčerpaný Kredit propadá ve prospěch Provozovatel KEYGURU a může být použitý zejména na uhrazení zbývajících Služeb KEYGURU a nákladů Provozovatele KEYGURU souvisejících s ukončením Vaší účasti v systému KEYGURU, vrácením Klíčů aj., nebo paušálně na pokrytí případných nákladů nebo ztráty Provozovatele KEYGURU v důsledku nevyužité rezervace.

Bude-li Vám účet zrušen z důvodu opravňujícího Provozovatele KEYGURU ukončit spolupráci dle těchto Podmínek pro Vaše porušení těchto Podmínek, nemáte nárok na vrácení nevyužitého Kreditu a Kredit propadá ve prospěch Provozovatele KEYGURU.

V případě zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru, musíte Provozovateli KEYGURU vrátit jeho zařízení do 5 pracovních dnů.

  1. Důvěrné informace

Důvěrnými informacemi jsou veškeré informace, které se v rámci spolupráce s Provozovatelem KEYGURU dozvíte, zejména informace mající povahu obchodního tajemství. Zavazujete se je ochraňovat a neučinit přístupnými jiným osobám. Důvěrné informace jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele KEYGURU.

Využití důvěrných informací pro Váš prospěch nebo prospěch jiné osoby se zakazuje; to platí i po ukončení spolupráce dle těchto Podmínek.

  1. Vlastnictví a licence

7.1. Vlastnictví Provozovatele KEYGURU.

Věci ve vlastnictví Provozovatele KEYGURU (tj. vč. práv a nehmotného majetku, Vybavení a Zařízení KEYGURU) nelze užívat jinak, než jak stanoví tyto Podmínky. Tyto Podmínky neudělují žádná užívací práva k věcem Provozovatele KEYGURU, není-li stanoveno jinak.

Tyto Podmínky, ani žádnou jejich část, nelze v žádném případě chápat jako udělení jakékoli licence bez dalšího souhlasu Provozovatele KEYGURU.

  1. Odpovědnost Provozovatele KEYGURU

Provozovatel KEYGURU neodpovídá za činnost Uživatelů ani za služby a/nebo činnost třetích osob, které mohou mít vliv na dostupnost Služeb KEYGURU dle těchto Podmínek.

Uživatel se vůči Provozovateli KEYGURU výslovně vzdává práva na náhradu jakékoli škody, ledažeby se jednalo o povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

  1. Omezení odpovědnosti Provozovatele KEYGURU

Potvrzujete, že za ochranu svých přístupových údajů ke Službám KEYGURU si odpovídáte výhradně Vy sami; Provozovatel KEYGURU toto nekontroluje, ani toho není schopen. Za ztrátu a/nebo za zneužití přístupových údajů k Vašemu účtu v systému KEYGURU zaviněné okolnostmi na Vaší straně Provozovatel KEYGURU nenese žádnou odpovědnost.

Potvrzujete, že Provozovatel KEYGURU neodpovídá za zneužití Vašich přístupových údajů ke Službám KEYGURU a/nebo Serveru a/nebo Vašemu uživatelskému účtu na Serveru, které zneužili / zneužijí třetí osoby porušením jejich právních povinností vůči Vám, a že souhlasíte s tím, že ponesete všechna rizika spojená s užíváním Služeb KEYGURU, která můžete nést podle příslušných právních předpisů.

Potvrzujete, že Klíče uchováváte u Provozovatele Checkpointu s vědomím, že nelze na 100% vyloučit to, že Klíče zneužije třetí osoba. V takovém případě Provozovatel KEYGURU nenese žádnou odpovědnost za následky zneužití Klíčů, ledažeby zneužití Klíčů způsobil svojí hrubou nedbalostí nebo úmyslným trestným činem.

Potvrzujete, že v žádném případě Vám Provozovatel KEYGURU neodpovídá za následky, ani za žádnou újmu vzniklou v důsledku Vaší chyby, pochybení nebo omylu při využívání Služeb KEYGURU.

Potvrzujete, že Provozovatel KEYGURU neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Vám vznikne v souvislosti s Vaším používáním Serveru či Služeb KEYGURU, či používáním jakéhokoli uživatelského obsahu v systému KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU neodpovídá zejména za:

(i)         nefunkčnost, přerušení, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby KEYGURU,

(ii)        výpadky přenosu dat ani za jejich neustálou dostupnost,

(iii)      nedoručení, neuložení či ztrátu jakéhokoli Vašeho Uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře,

(iv)      ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Vašeho obsahu v systému KEYGURU,

(v)       jakoukoli aktivitu třetích osob, které nemá plně pod kontrolou.

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, souhlasíte a sjednává se, že odpovědnost Provozovatele KEYGURU se omezuje v rámci zákonných možností na škodu do maximální výše  1000 CZK; to platí zejména v případě náhrady jakékoli újmy.

Omezení odpovědnosti Provozovatele KEYGURU v čl. 9 těchto Podmínek se sjednává v mezích maximálního povolení daných příslušnými právními předpisy.

  1. Odpovědnost Uživatele

Musíte v maximální míře chránit své přístupové údaje do systému KEYGURU, sami si odpovídáte za následky jejich zneužití v důsledku toho, že k nim umožníte přístup třetím osobám. Pokud třetí osoby poruší Vaše práva bez zavinění Provozovatele KEYGURU, jde to k Vaší tíži. Souhlasíte, že nahradíte jakoukoli škodu, kterou způsobíte a/nebo která má původ ve Vaší hrubé nedbalosti, úmyslu či v porušení Vašich povinností vyplývající z těchto Podmínek a/nebo příslušných právních předpisů při zacházení se Zařízením KEYGURU. (Tato povinnost platí i po ukončení spolupráce podle těchto Podmínek.)

Celý Systém KEYGURU náleží Provozovateli KEYGURU, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Můžete nakládat se Systémem KEYGURU pouze tak, jak umožňují tyto Podmínky; jiné zacházení se Systémem KEYGURU a/nebo jeho částmi je zakázáno. Pokud překročíte pravidla nakládání se Systémem KEYGURU, není možné se z toho důvodu dovolávat náhrady újmy po Provozovateli Systému KEYGURU, a újmu si hradíte sami.

Překročení Vašeho oprávnění podle pravidel nakládání se Systémem KEYGURU a/nebo překročení Vašeho oprávnění k jeho / jejich užívání dle těchto Podmínek, opravňuje Provozovatele KEYGURU k okamžitému ukončení všech vzájemných vztahů založených dle těchto Podmínek.

  1. Závěrečná ujednání

Volba práva. Tyto podmínky a práva a povinnosti z nich vzniklá se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Řešení sporů. Všechny spory vznikající z těchto Podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze.

Jakékoliv rozhodčí rozhodnutí může být uplatněno u českého soudu nebo i u zahraničního soudu příslušné jurisdikce za účelem výkonu tohoto rozhodčího rozhodnutí.

Komunikace. Pokud zpráva od Provozovatele KEYGURU nebo Uživatele dorazí na adresu určenou pro elektronické doručování toho druhého, má se za doručenou, ledažeby den doručení elektronické pošty připadl na den pracovního klidu, pak se má za doručenou v nejbližší následující pracovní den.

Všechna oznámení nebo jiná sdělení musí být písemná, v českém jazyce a pokládají se za doručená (a) předáním, pokud jsou doručována osobně, (b) doručením, pokud jsou doručována kurýrem, nebo (c) přijetím, pokud jsou doručována poštou, přičemž jako doručovací adresa Uživatele platí adresa jím uvedená v jeho účtu na Serveru a adresa Provozovatele KEYGURU je adresa uvedená v úvodu těchto Podmínek.

Prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele KEYGURU uvedené v úvodu těchto Podmínek a e-mailové adresy uvedené Uživatelem na jeho účtu na Serveru je rovněž možné doručovat a činit veškerá právní jednání (právní úkony).

Doložka exkluzivity. Sjednává se, že po dobu existence spolupráce dle těchto Podmínek nebudete nabízet, podporovat, inicializovat, či napomáhat k jakékoli výměně Klíčů nebo souvisejících zařízení, jenž by konkurovala/-i/-y/-o Službě KEYGURU; pokud byste porušili své povinnosti z předchozí věty, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti z předchozí věty. Smluvní pokuta je splatná na výzvu a ve prospěch Provozovatele KEYGURU. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Změna okolností. Uživatel na sebe přebírá riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ.

Zákaz postoupení. Pokud tyto Podmínky výslovně nestanoví něco jiného, nemá Uživatel právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z těchto Podmínek bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU. Toto ustanovení se nevztahuje na případy univerzálního právního nástupnictví (fúze, rozdělení obchodní korporace, dědictví apod.).

Postoupení smlouvy. Uživatel souhlasí předem, že Provozovatel KEYGURU je oprávněn ve smyslu  § 1895 a násl. OZ postoupit komplexně právní vztahy vzniklé z těchto  Podmínek na třetí osobu, která převezme jeho úlohu Provozovatele KEYGURU dle těchto Podmínek. Použití ustanovení § 1899 OZ se vylučuje.

Neúměrné krácení a lichva. Uživatel a Provozovatel KEYGURU shodně prohlašují, že Nabídka KEYGURU a cena Služeb KEYGURU objednaná Uživatelem odpovídá skutečnosti a nepovažují ji za neúměrné krácení vzájemného plnění ze smlouvy dle těchto Podmínek ani ji nepovažují být v hrubém nepoměru k hodnotě předmětu Služeb KEYGURU. Pokud Uživatel s jakoukoli Nabídku  KEYGURU akceptuje a objedná si dotřené Služby KEYGURU, činí toto prohlášení ad hoc znova ke každé jím objednané Nabídce KEYGURU.

Překlad / Jazyk Podmínek. Budou-li tyto Podmínky zveřejňovány na Serveru v jiném než českém jazyce a dojde-li ke kolizi překladů s českou verzí, má přednost vždy česká verze.

Úplnost ujednání. Tyto Podmínky obsahují úplnou úpravu práv a povinností týkající se poskytování Služeb KEYGURU,  zaplacení ceny za jejich čerpání a užívání Zařízení KEYGURU, a nahrazují veškerá předchozí ujednání týkající se oblastí upravených těmito Podmínkami. Žádná vedlejší ujednání ve smyslu § 2157 OZ neexistují, ledažeby tak bylo výslovně a písemně samostatně ujednáno.

Salvátorská klauzule. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek pozbude svoji platnost nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, zůstanou ostatní ustanovení těchto Podmínek v platnosti a tato neplatná či neúčinná ustanovení se Uživatel a Provozovatel KEYGURU zavazuje bez zbytečného odkladu nahradit platným a účinným ujednáním, které v maximální možné právně přípustné míře nahradí ujednání neplatné či neúčinné ujednání při zachování jeho účelu a smyslu.

Zřeknutí se práv. Žádné zřeknutí se práv nemá vliv na trvání jiných práv, ledaže by to bylo výslovně určeno.

Změna podmínek

Odpověď Uživatele s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ není přijetím nabídky na uzavření dodatku ke Smlouvě či přijetím nabídky ke změně těchto Podmínek, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Provozovatele KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Má se za to, že změna těchto Podmínek je Vám oznámena nejpozději následující den po dni doručení informace o změně Podmínek na e-mailovou adresu, kterou za tím účelem sdělíte Provozovateli KEYGURU.

Pokud se změnou těchto Podmínek nebudete souhlasit, máte právo do 14 dnů od oznámení jejich změny svůj souhlas s těmito Podmínkami odvolat a ukončit Smlouvu.

Pokud do 14 dnů od oznámení změny těchto Podmínek svůj souhlas s těmito Podmínkami neodvoláte a/nebo pokud po nabytí účinnosti změn těchto Podmínek stále využíváte Služeb KEYGURU dle těchto Podmínek, má se za to, že se změnou těchto Podmínek souhlasíte.

Po odvolání souhlasu s těmito Podmínkami nebo jejich změnami mohou nové vztahy v rámci Služeb KEYGURU vzniknout jen s opětovným souhlasem s těmito Podmínkami v jejich aktuálním znění.

S těmito Podmínkami a jejich změnami souhlasíte vždy,

(i)            pokud jste s nimi byli dopředu seznámeni, a i nadále používáte Služby KEYGURU nebo

(ii)          pokud jste se registrovali do Systému KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU nebo

(iii)         pokud držíte nebo používáte zařízení od KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU, nebo

(iv)        pokud máte nainstalovaný software od KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v těchto Podmínkách.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo přerušit jakýkoliv prvek Služby KEYGURU a/nebo jakoukoli její část kdykoli a z jakéhokoli důvodu.

Definice použitých pojmů.

Níže definované pojmy mají výše v Podmínkách následující význam:

„Faktura“ je Faktura a/nebo jiný doklad o platbě (např. zjednodušený doklad o platbě) a/nebo žádost o zaplacení na objednané Služby KEYGURU.

„Checkpoint“ je kontaktní místo provozované Provozovatelem Checkpointu, které dle jeho určení slouží Koncovému uživateli a Zákazníkovi k uložení a vyzvednutí Klíčů.

„Identifikátor“ je systém informací, označení a zařízení, které Server vygeneruje Koncovému uživateli za účelem identifikace Zákazníka a Klíčového přívěsku.

„Koncový uživatel“ má význam uvedený v odst. 2.2.1. těchto Podmínek

„Klíčem“ se rozumí každé fyzické zařízení nebo kombinace zařízení, které je nezbytné pro získání přístupu do prostoru (např. bytu nebo provozovny) tak, že odemyká zámek tohoto prostoru v souladu se způsobem určeným výrobcem zámku k jeho odemknutí a/nebo zamknutí, a to bez ohledu na to, zda je forma tohoto zařízení mechanická, elektronicky čitelná, generující signál, nebo jiné obdobné zařízení sloužící svým účelem primárně k odemknutí a zamknutí uzamykatelného prostoru, a který nenarušuje provoz dotčeného prostoru.

„Klíčovým přívěskem“ se rozumí identifikační prostředek vygenerovaný Serverem ve smyslu odst. 3.1. těchto Podmínek, určený k tomu, aby jej Provozovatel checkpointu připevnil ke Klíčům, se kterými přijde Koncový uživatel, který se prokáže správným identifikátorem, aby Koncový uživatel (popř. Zákazník) mohl využívat Služeb KEYGURU a sledovat pochyb Klíče.

„Kredit“ představuje Koncovým uživatelem objednaný, rezervovaný a zaplacený počet možných využití rezervovaných míst v Zařízení KEYGURU pro využití Služeb KEYGURU.

„Nabídka KEYGURU” znamená aktuální a platně uveřejněnou nabídku Služeb KEYGURU pro daného Uživatele umístěnou na Serveru.

„Opatření v případě ztráty přívěsku Klíčů a/nebo Klíčů“ má význam uvedený v odst. 3.4. těchto Podmínek.

„Podmínky“ má význam uvedený v preambuli a jedná se o text upravující práva a povinnosti mezi Vámi a Provozovatelem KEYGURU.

„Provozovatel Checkpointu“ má význam uvedený v odst. 2.2.2. těchto Podmínek.

„Provozovatel KEYGURU“ má význam uvedený v úvodních ustanoveních těchto Podmínek.

„Zákazník“ je osoba určená Koncovým uživatelem, která Klíče uloží nebo vyzvedne v místě Checkpointu.

„Zařízení KEYGURU“ a „Vybavení“ znamená

veškeré zařízení, kterým disponuje Provozovatel KEYGURU, a které určil k Poskytování služeb, tj. zejména (nikoli však výlučně) Klíčové přívěsky, skříňky na Klíče, mobilní telefony k automatické výměně Klíčů systémů; konektory, elektroinstalace, obalová technika, vzdělávací a marketingové materiály, Server a zařízení, které poskytuje Provozovatelům Checkpointu, a jakékoli jiné věci poskytnuté nebo zpřístupněné prostřednictvím Provozovatele KEYGURU v rámci Služeb KEYGURU.

„Služba KEYGURU“

představuje soubor Služeb poskytovaných Provozovatelem KEYGURU Uživateli spočívajících zejména v činnosti zprostředkování uvedené v celém čl. 2. těchto Podmínek. Služby KEYGURU jsou poskytovány „tak, jak jsou“ ve smyslu § 1918 OZ.

„Server“ je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software, sloužícího pro zajištění přístupu ke Službě KEYGURU ze strany Uživatelů a poskytování Služby KEYGURU, a to zejména prostřednictvím domény keyguru.cz

„Služba nebo Zařízení KEYGURU“ a „Služba a/nebo Zařízení KEYGURU“ se rozumí Služba KEYGURU a/nebo Zařízení KEYGURU podle kontextu věty.

„Smlouva“ má význam uvedený v odst. 1.1 těchto Podmínek, a je to smlouva vzniklá mezi Provozovatelem KEYGURU a Vámi podle těchto Podmínek.

„Systém KEYGURU“ je komplex mechanismů poskytování a fungování Služeb KEYGURU, který zahrnuje veškeré Služby a Zařízení KEYGURU, vč. Serveru, know-how a jiných nehmotných věcí náležejících Provozovateli KEYGURU, které používá v rámci své činnosti podle těchto Podmínek.

„Uživatelem“ se rozumí Provozovatel Checkpointu a/nebo Koncový uživatel.

„Uživatelský obsah” představuje veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server, nebo informace zaslané Uživatelem Provozovateli KEYGURU. Za Uživatelský obsah Provozovatele KEYGURU neodpovídá.

„Vy“ se rozumí jakákoli osoba, která udělila souhlas s těmito Podmínkami. To platí také pro Uživatele v případě používání sloves v 1. osobě množného čísla.

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele čerpající služby portálu keyguru.cz

upravující práva a povinnosti při zprostředkování ukládání a předávání Klíčů

(dále jen „VOP“)

Poskytovatelem Služeb KEYGURU je PHARMION s.r.o. IČO 24122882, se sídlem Bělehradská 858/23, 14000 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Kontakty

mail: info@keyguru.cz

tel. +420 778 511 850

(dále jen „Provozovatel KEYGURU“)

Služby Provozovatele KEYGURU spočívají ve zprostředkování ukládání a předávání Klíčů v místě a podle pokynů a informací umístěných na Serveru majiteli Klíčů či Provozovateli Checkpointů (dále jen „Služba“).

Provozovatel KEYGURU potvrzuje smlouvu s majitelem Klíčů ve prospěch spotřebitele (tj. Vás), jejíž obsah je k nahlédnutí v sídle Provozovatele, potvrzuje Vaši objednávku Služeb a níže Vám posílá všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele čerpající Služby podle zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Akceptací těchto VOP pomocí tlačítka „Souhlasím a potvrzuji, že si klíče převezmu“ v e-mailu, který Vám byl zaslán spolu s těmito VOP, se na Vaši předchozí žádost (objednávku) uzavírá mezi Vámi a Provozovatelem KEYGURU smlouva o čerpání Služeb (dále jen „Smlouva“). Tato Smlouva bude uzavřena v českém jazyce a bude uložena u Provozovatele KEYGURU v digitální podobě, budete k ní mít přístup na svém profilu na Serveru.

Vyzvednutím identifikátoru ke Klíčům na Serveru KEYGURU začíná poskytování Služeb a spotřebitel (tj. Vy), tím potvrzuje svoji výslovnou žádost o čerpání Služeb podle § 1823 OZ (ať během lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo po jejím uplynutí) ve znění „Žádám o čerpání Vašich služeb ukládání a předávání Klíčů prostřednictvím portálu keyguru.cz.“

Informace pro spotřebitele před uzavřením Smlouvy a informace o Smlouvě

Cena Služby včetně všech daní a poplatků, a náklady na její poskytování.

1.1 Služby Vám jsou poskytovány zdarma a hradí je majitel Klíčů.

1.2 Své náklady spojené s čerpáním Služeb si hradí spotřebitel sám. Náklady Provozovatele KEYGURU spojené s poskytováním Služeb, které spotřebitel nezavinil porušením svých povinností, spotřebitel nehradí.

Náklady na prostředky komunikace na dálku

2.1 Každý si sám hradí náklady za využití prostředků komunikace na dálku podle smlouvy se svým poskytovatelem služeb komunikace na dálku.

Údaj o době trvání závazku a nejkratší doba, po kterou bude Smlouva strany zavazovat.

3.1 Nevyplývá-li z právních předpisů nebo těchto informací něco jiného, uzavírá se tato Smlouva na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu může také ukončit majitel Klíčů, když oznámí Provozovateli KEYGURU, že spotřebitel pozbyl práva disponovat s identifikátorem Klíčů a/nebo se samotnými Klíči.

3.2 Nejkratší doba, po kterou bude Smlouva strany zavazovat, závisí na spotřebiteli a na tom, jak dlouho bude Služby čerpat nebo na tom, kdy tuto Smlouvu ukončí majitel Klíčů.

Podmínky ukončení závazku z této Smlouvy

4.1 Nevyplývá-li z právních předpisů, těchto VOP nebo samostatné dohody něco jiného, závazky z této Smlouvy se ukončují odstoupením od Smlouvy nebo jejím ukončením; to neplatí pro závazky, které podle své povahy mají platit i po ukončení Smlouvy. Nové závazky mohou vzniknout pouze opětovným souhlasem s VOP.

4.2 Ukončit Smlouvu může spotřebitel kdykoli písemným prohlášením zaslaným Provozovateli KEYGURU, které zašle na e-mail nebo na domovní adresu Provozovatele KEYGURU uvedenou výše; v takovém případě ale dále nesmí Služby čerpat. Čl. 7 těchto VOP se použije obdobně. Pokud spotřebitel poté bude i nadále čerpat Služby, má se za to, že znovu souhlasí s těmito VOP, a Smlouva se obnovuje.

Odstoupení od Smlouvy

5.1 Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, tj. od akceptace těchto VOP.

5.2 Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže Služba byla plněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

Postupy pro uplatnění práva odstoupení od Smlouvy

6.1 Spotřebitel odstoupí od Smlouvy tak, že o tom zašle Provozovateli KEYGURU zprávu formou jednoznačného prohlášení, které zašle na e-mail nebo na domovní adresu Provozovatele KEYGURU uvedenou výše. Vzorový formulář pro odstoupení je dostupný na adrese sídla Provozovatele.

Náklady spotřebitele v případě odstoupení od Smlouvy a/nebo jejího ukončení

7.1 V případě odstoupení od Smlouvy, a také v případě jejího ukončení, spotřebitel na své náklady a nebezpečí ihned vrátí klíčový přívěsek a jiné věci, které obdržel od Provozovatele KEYGURU za účelem čerpání Služeb.

7.2 Klíčový přívěsek lze vrátit přímo do rukou Provozovatele Checkpointu.

Možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky

8.1 Spotřebitel má možnost kdykoli písemně požádat o opravu svých údajů ze Smlouvy, a to na e-mailovou adresu Provozovatele KEYGURU.

Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv

9.1 Spotřebitel musí bez zbytečného odkladu oznámit na e-mailovou nebo domovní adresu Provozovatele KEYGURU vadné poskytnutí Služby a práva z reklamace Služby, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se dozví o vadném plnění, nejpozději však do 2 let od poskytnutí dotčené Služby; na později uplatněné oznámení či reklamace nebude brán ohled. Práva vznikající z vadného plnění upravuje zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a jedná se zejména o právo na nové poskytnutí Služby zdarma, vrácení peněz, popřípadě o právo na náhradu škody.

9.2 Provozovatel KEYGURU rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel KEYGURU se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace Provozovatel KEYGURU spotřebitele vyrozumí. Spotřebitel k vyřízení reklamace musí poskytnout požadovanou potřebnou součinnost, zejména umožnit Provozovateli KEYGURU přezkoumat reklamovanou Službu.

9.3 Spotřebitel odpovídá sám za vadné poskytnutí Služby a jeho následky, pokud závadu sám zapříčinil nebo pokud má závada příčinu v okolnostech, které Provozovatel KEYGURU nemohl ovlivnit.

Omezení odpovědnosti Provozovatele KEYGURU

10.1 Provozovatel KEYGURU neodpovídá za činnost Uživatelů ani za služby a/nebo činnost třetích osob, které mohou mít vliv na dostupnost Služeb KEYGURU dle těchto VOP.

10.2 Provozovatel KEYGURU nenese žádnou odpovědnost za ztrátu a/nebo za zneužití přístupových údajů spotřebitele na Serveru zaviněné okolnostmi na straně spotřebitele.

10.3 Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby a/nebo Zařízení KEYGURU mohou podléhat omezením, zpoždění a dalším problémům spojeným s používáním internetu, elektronických komunikací a call centra, nebo obtížím spojených se změnami, úpravou, údržbou a opravou Zařízení a/nebo Služeb KEYGURU. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel KEYGURU není odpovědný za případné zpoždění, selhání v dodávce nebo jiné problémy vyplývající z těchto přirozených omezení.

10.4 Provozovatel KEYGURU neodpovídá zejména za:

nefunkčnost, přerušení, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby,

výpadky přenosu dat ani za jejich neustálou dostupnost,

nedoručení, neuložení či ztrátu jakéhokoli uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře,

ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv obsahu v systému KEYGURU,

jakoukoli aktivitu třetích osob, které nemá plně pod kontrolou.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření

11.1 Viz také čl. „Omezení odpovědnosti Provozovatele KEYGURU“. Technická ochranná opatření jsou standardní jako u provozovatelů serverů, tj. zejm. záloha dat, ochrana dat před nežádoucím narušením zvenčí.

Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem

12.1 K získání informací o předání klíčů je nutné připojení k internetu a internetový prohlížeč.

12.2 Provozovatel Keyguru neručí za nedostupnost obsahu v důsledku změn technologií v nových verzích prohlížeče.

Odpovědnost za přístup k identifikačním údajům spotřebitele umožňující čerpání Služeb

13.1 Spotřebitel není oprávněn zpřístupnit třetí osobě své identifikační údaje umožňující čerpání Služeb. V případě, že Spotřebitel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Spotřebitel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svých identifikačních údajů umožňujících čerpání Služeb (či neoprávněném přístupu k nim), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Provozovatele KEYGURU. V případě, že tuto skutečnost Provozovateli KEYGURU bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

13.2 Pokyny Provozovatele KEYGURU ke zprovoznění Klíčového přívěsku a jeho použití za účelem správného použití Služeb KEYGURU jsou pro spotřebitele závazné. Jiné postupy možné nejsou; pokud je spotřebitel aplikuje, nese plnou odpovědnost za nedostupnost Služby KEYGURU v daném konkrétním případě.

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

14.1 V případě, že dojde mezi Provozovatelem KEYGURU a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

14.2 Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Změna těchto VOP

15.1 Odpověď s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ není přijetím nabídky na uzavření dodatku ke Smlouvě či přijetím nabídky ke změně těchto VOP, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Provozovatele KEYGURU.

15.2 Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Má se za to, že změna těchto VOP je oznámena nejpozději následující den po dni doručení informace o změně VOP na e-mailovou adresu spotřebitele uvedenou v jeho profilu na Serveru.

15.3 Pokud se změnou těchto VOP nebude spotřebitel souhlasit, mát právo do 14 dnů od oznámení jejich změny svůj souhlas s těmito VOP odvolat a ukončit Smlouvu.

15.4 Pokud do 14 dnů od oznámení změny těchto VOP svůj souhlas s těmito VOP spotřebitel neodvolá a/nebo pokud po nabytí účinnosti změn těchto VOP stále využívá Služby dle těchto VOP, má se za to, že se změnou těchto VOP souhlasí.

15.5 Po odvolání souhlasu s těmito VOP nebo jejich změnami mohou nové vztahy v rámci Služeb vzniknout jen s opětovným souhlasem s těmito Podmínkami v jejich aktuálním znění.

15.6 S těmito VOP a jejich změnami souhlasí spotřebitel vždy,

pokud se s nimi dopředu seznámil, a i nadále používá Služby nebo

pokud drží nebo používá Zařízení KEYGURU, a i nadále čerpá Služby, nebo

pokud má nainstalovaný software od KEYGURU, a i nadále používá Služby.

15.7 Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v těchto VOP.

15.8 Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo přerušit jakýkoliv prvek Služby a/nebo jakoukoli její část kdykoli a z jakéhokoli důvodu.Obchodní sdělení a Reklama

16.1 Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že mu mohou být zobrazovány v rámci Služeb reklamní a/nebo propagační sdělení Provozovatele KEYGURU na jeho uživatelském profilu na Serveru (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb KEYGURU a dotazů zadávaných uživatelem prostřednictvím Služeb KEYGURU.

16.2 Pokud uživatel objednal přímo zasílání obchodních sdělení, může ho Provozovatel KEYGURU v souladu se zákonem o některých Službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení o svých Službách KEYGURU, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Provozovatelem KEYGURU ve smluvním vztahu (zejména Provozovatelů Checkpointů), a souhlasí s využitím jeho e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení.

Webové stránky třetích stran

17.1 Provozovatel KEYGURU neodpovídá za obsah internetových stránek, které neprovozuje, ani neodpovídá za informace přenášené Koncovými uživateli a/nebo Provozovateli Checkpointů. Provozovatel Služby KEYGURU nemůže a nebude cenzurovat nebo upravovat obsah internetových stránek, které neprovozuje.

Omezení použití systému KEYGURU

18.1 Služby KEYGURU a informace v systému KEYGURU jsou poskytovány výhradně pro osobní potřebu dotčeného spotřebitele a smí je používat pouze on. Jejich jakékoli sdílení a/nebo jejich použití v rozporu s těmito VOP a/nebo právními předpisy je přísně zakázáno, a je považováno za důvod k okamžitému ukončení poskytování Služeb KEYGURU.

18.2 Informace ze systému KEYGURU může používat spotřebitel pouze za účelem umožněním využití Služeb KEYGURU a v rozsahu upraveném příslušnými právními předpisy.

18.3 Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU, se nad rámec plnění vzájemných povinností a nad rámec povolený právními předpisy, nesmí se žádnou informací ze systému KEYGURU jakkoli nakládat zejména jakkoli zpracovávat, tj. např. stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, poskytovat třetím osobám; pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto platí zejména (nikoli však výlučně) ve vztahu k jakýmkoli údajům (i osobním) o jiných Uživatelích.

18.4 Spotřebitel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích Serveru; porušení tohoto zákazu dává Provozovateli KEYGURU právo okamžitě ukončit bez jakékoli náhrady poskytování Služeb.

Zakázané použití / využití Služeb

19.1 Služby a/nebo Zařízení KEYGURU spotřebitel musí užívat odpovědně s řádnou péčí a nebude je využívat k jiným účelům, než k těm předpokládaným těmito VOP.

19.2 Během platnosti a po ukončení platnosti těchto VOP se zakazuje:

používat Službu nebo Zařízení KEYGURU pro odesílání nebo ukládání jakékoli látky nebo materiálu, jehož/jejichž prodej, převod, transport je omezen příslušnými právními předpisy,

získávat přístup ke Službám a/nebo Zařízení KEYGURU ke spáchání trestného činu či přestupku nebo jiného civilního či správního deliktu a/nebo porušení práv jiných osob,

používat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU za účelem zasahování do práv jiných osob (např. práv k duševnímu vlastnictví, smluvních práv nebo jiných práv jakékoli osoby, nebo hanobit nebo pomlouvat jakoukoli osobu),

shromažďovat nebo sbírat osobní údaje Zákazníků či informace ze Serveru či používat komunikační systémy Serveru pro jakékoli účely nestanovené v těchto VOP,

získávat Zákazníky ke komerčním účelům nad rámec a/nebo účel stanovený v těchto VOP,

používat Službu a/nebo zařízení KEGURU za účelem získání důvěrných informací či informací o produktech Provozovatele KEYGURU pro rozvoj podobného nebo konkurenčního produktu jako jsou Služby KEYGURU,

zpětně analyzovat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU,

používat ani spouštět libovolný automatizovaný systém vkládající informace na Server nebo získávající informace ze Serveru, zahrnující bez omezení jakékoliv „roboty“ nebo „pavouky“,

rušit nebo se pokoušet narušovat, Služby KEYGURU nebo Server nebo komunikační sítě napojené na Server a/nebo na Zařízení KEYGURU, ať mechanicky nebo nehmotně pomocí virů, botů, červů, nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů, které přerušují nebo jinak omezují funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru, nebo mají podobné účinky,

pokoušet se předefinovat nebo obejít jakákoli pravidla či software Služby KEYGURU a/nebo Zařízení KEYGURU a/nebo Serveru,

využívat Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU k činnostem zakázaným příslušnými právními předpisy, zejména k porušování práv třetích osob nebo Uživatelů či Zákazníků, nebo obcházet zákazy, příkazy či omezení daná příslušnými právními předpisy.

19.3 Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo vyšetřovat incidenty s podezřením na porušení těchto VOP a podniknout kroky proti jakémukoli Uživateli s podezřením na porušení těchto VOP. Takové kroky mohou zahrnovat, bez omezení, odstranění informace o Uživateli ze Serveru či omezení přístupu k Serveru nebo Službám KEYGURU.

19.4 Provozovatel KEYGURU má právo získávat informace o pohybu Klíčů a/nebo zjednat si přístup k nim v případě krajní nouze nebo v případě jiné naléhavé situace hrozící poruchou zájmů majitele Klíčů a/nebo v případě, kdy to bude nezbytné pro fungování Služby nebo Zařízení KEYGURU; o všech těchto krocích bude spotřebitel informován vč. pokynů, kde si může Klíče převzít.

Vlastnictví Provozovatele KEYGURU

20.1 Věci ve vlastnictví Provozovatele KEYGURU (tj. vč. práv a nehmotného majetku, Vybavení a Zařízení KEYGURU) nelze užívat jinak, než jak stanoví tyto VOP. Tyto VOP neudělují žádná užívací práva k věcem Provozovatele KEYGURU, není-li stanoveno jinak.

20.2 Tyto Podmínky ani žádnou jejich část nelze v žádném případě chápat jako udělení jakékoli licence bez dalšího souhlasu Provozovatele KEYGURU.

Závěrečná ujednání

21.1 Komunikace. Pokud zpráva od Provozovatele KEYGURU nebo uživatele dorazí na adresu určenou pro elektronické doručování toho druhého, má se za doručenou, ledažeby den doručení elektronické pošty připadl na den pracovního klidu, pak se má za doručenou v nejbližší následující pracovní den.

Všechna oznámení nebo jiná sdělení musí být písemná, v českém jazyce a pokládají se za doručená (a) předáním, pokud jsou doručována osobně, (b) doručením, pokud jsou doručována kurýrem, nebo (c) přijetím, pokud jsou doručována poštou, přičemž jako doručovací adresa Uživatele platí jeho e-mailové adresa sdělená za účelem uzavření Smlouvy a jako doručovací adresa Provozovatele KEYGURU platí adresa uvedená v úvodu těchto VOP. Na tyto e-mailové adresy je možné doručovat a činit veškerá právní jednání (právní úkony).

21.2 Zákaz postoupení. Pokud tyto Podmínky výslovně nestanoví něco jiného, nemá Uživatel právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z těchto VOP bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU. Toto ustanovení se nevztahuje na případy univerzálního právního nástupnictví (fúze, rozdělení obchodní korporace, dědictví apod.).

21.3 Postoupení smlouvy. Spotřebitel souhlasí předem, že Provozovatel KEYGURU je oprávněn ve smyslu 1895 a násl. OZ postoupit komplexně právní vztahy vzniklé z těchto  VOP na třetí osobu, která převezme jeho úlohu Provozovatele KEYGURU dle těchto VOP. Použití ustanovení § 1899 OZ se vylučuje.

21.4 Definice použitých pojmů.

Níže definované pojmy mají výše v Podmínkách následující význam:

„Checkpoint“ je kontaktní místo provozované Provozovatelem Checkpointu, které dle jeho určení slouží Koncovému uživateli a Zákazníkovi k uložení a vyzvednutí Klíčů.

„Identifikátor“ je systém informací, označení a zařízení, které Server vygeneruje Koncovému uživateli za účelem identifikace Zákazníka a Klíčového přívěsku.

„Klíčem“ se rozumí každé fyzické zařízení nebo kombinace zařízení, které je nezbytné pro získání přístupu do prostoru (např. bytu nebo provozovně) tak, že odemyká zámek tohoto prostoru v souladu se způsobem určeným výrobcem zámku k jeho odemknutí a/nebo zamknutí, a to bez ohledu na to, zda je forma tohoto zařízení mechanická, elektronicky čitelná, generující signál, nebo jiné obdobné zařízení sloužící svým účelem primárně k odemknutí a zamknutí uzamykatelného prostoru, a který nenarušuje provoz dotčeného prostoru.

„Klíčovým přívěskem“ se rozumí identifikační prostředek vygenerovaný Serverem.

„Provozovatel Checkpointu“ je podnikatel provozující kavárny, restaurace, nebo jiné podniky, v jehož prostorách je možné uložit a vyzvednout Klíče za využití Systému KEYGURU.

„Zařízení KEYGURU“ a „Vybavení“ znamená veškeré zařízení, kterým disponuje Provozovatel KEYGURU, a které určil k Poskytování služeb, tj. zejména (nikoli však výlučně) Klíčové přívěsky, skříňky na Klíče, mobilní telefony, systémy k výměně klíčů; konektory, elektroinstalace, obalová technika, vzdělávací a marketingové materiály, Server a zařízení, které poskytuje Provozovatelům Checkpointu, a jakékoli jiné věci poskytnuté nebo zpřístupněné prostřednictvím Provozovatele KEYGURU v rámci Služeb KEYGURU.

„Server“ je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě KEYGURU ze strany Uživatelů a poskytování Služby KEYGURU, a to zejména prostřednictvím domény keyguru.cz.

„Služba nebo Zařízení KEYGURU“ a „Služba a/nebo Zařízení KEYGURU“ se rozumí Služba KEYGURU a/nebo Zařízení KEYGURU podle kontextu věty.

„Systém KEYGURU“ je komplex mechanismů poskytování a fungování Služeb, který zahrnuje veškeré Služby a Zařízení KEYGURU vč. Serveru, know-how a jiné nehmotné věci náležející Provozovateli KEYGURU, který používá v rámci své činnosti podle těchto VOP.

„Uživatelem“ je spotřebitel, tj. Vy.

Všeobecné obchodní podmínky upravující přístup a užití Služeb KEYGURU pro majitele Klíčů jakožto spotřebitele

(dále též jen „Podmínky“)

Tyto Podmínky pro přístup a užití Služeb KEYGURU upravují práva a povinnosti majitele Klíčů, jakožto spotřebitele, využívajícího internetový portál keyguru.cz při zprostředkování správy Klíčů (ukládání a předávání Klíčů), jakož i další související právní vztahy v souvislosti s poskytováním Služeb KEYGURU.

Tyto Podmínky jsou pravidelně aktualizovány na portálu keyguru.cz. Využitím Služeb KEYGURU bez výhrad souhlasíte s aktuální verzí Podmínek. Nesouhlasíte-li s aktuální verzí Podmínek, nesmíte Služby KEYGURU jakkoli využívat.

Poskytovatelem Služeb KEYGURU je PHARMION s.r.o. IČO 24122882, se sídlem Bělehradská 858/23, 14000 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Provozovatel KEYGURU“)

Kontakty

mail: info@keyguru.cz

tel. +420 778 511 850

sídlo: Bělehradská 858/23, 14000 Praha

(adresa pro písemnou komunikaci v papírové formě)

1 Souhlas s těmito Podmínkami a odvolání souhlasu

1.1 Akceptací těchto Podmínek pomocí tlačítka „Souhlasím s těmito Podmínkami“ se uzavírá mezi Vámi, jakožto spotřebitelem a majitelem Klíčů, a Provozovatelem KEYGURU smlouva o čerpání Služeb (dále jen „Smlouva“). Tato Smlouva bude uzavřena v českém jazyce a bude uložena u Provozovatele KEYGURU v digitální podobě, budete k ní mít přístup na svém profilu na Serveru.

1.2 Provozovatel KEYGURU potvrdí e-mailem uzavření smlouvy s Vámi, jakožto se spotřebitelem, jejíž obsah je k nahlédnutí níže v těchto Podmínkách, podle zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“).

1.3 Potvrzujete, že máte právní osobnost a plnou svéprávnost svým jménem a/nebo jménem toho, za koho souhlas vyjadřujete, souhlasit s těmito Podmínkami.

1.4 Potvrzujete, že jste ve vztahu k Provozovateli KEYGURU spotřebitelem, a že využíváte Služeb KEYGURU výhradně pro své NEpodnikatelské účely. Pokud jste ve vztahu k Provozovateli KEYGURU podnikatelem, poté není možné s Vámi uzavřít smlouvu o poskytování Služeb KEYGURU podle těchto Podmínek.

1.5 Vyzvednutím identifikátoru ke Klíčům na Serveru KEYGURU začíná poskytování Služeb a spotřebitel (tj. Vy) tím potvrzuje svoji výslovnou žádost o čerpání Služeb podle § 1823 OZ (ať během lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo po jejím uplynutí) ve znění „Žádám o čerpání Vašich služeb ukládání a předávání Klíčů prostřednictvím portálu keyguru.cz.“

1.6 Odvolat souhlas s těmito Podmínkami a tím ukončit smlouvu s Provozovatelem KEYGURU můžete kdykoli na e-mailovou adresu uvedenou výše v kontaktních údajích Provozovatele KEYGURU. Jednou založené a vzniklé vztahy ale zůstávají nadále platné a řídí se těmito Podmínkami; totéž platí v případě změny nebo ukončení platnosti těchto Podmínek ze strany Provozovatele KEYGURU.

2 Uživatelé Služeb KEYGURU

Služba KEYGURU je online internetový portál pro řízení přístupu k informacím, zprostředkování a evidenci výměny Klíčů prostřednictvím registrovaných Provozovatelů kontaktních míst, u kterých lze uložit a/nebo vyzvednout Klíče k Vašim prostorám („Checkpoint“).

Provozovatel KEYGURU umožňuje registrovaným uživatelům, využívat svých Služeb KEYGURU takto:

2.1 Vám se umožňuje přístup k Vašim Klíčům skrze Služby KEYGURU, tj. uložení a vyzvednutí Klíčů v místě Checkpointu pro sebe a/nebo pro Vámi určenou osobu, např. Vašeho Nájemce.

Můžete si dopředu rezervovat prostor a kapacity Služeb KEYGURU pro uložení Klíčů v rámci Zařízení KEYGURU, a to na základě jednotlivých Nabídek KEYGURU.

Potvrzujete, že jste oprávněný/á nakládat s dotčeným bytem a/nebo prostorem a Klíči k němu, které hodláte poskytovat Nájemci v rámci Služeb KEYGURU, a že nejste podnikatelem ve vztahu k Provozovateli KEYGURU.

2.2 Provozovatelům Checkpointu, kteří provozují kavárny, restaurace, nebo jiné podniky se umožňuje, abyste v jejich prostorách Vy a/nebo Nájemce uložil/-i a vyzvedl/-i Klíče za využití systému KEYGURU v otevírací době Checkpointu;

2.3 Nájemce bude moci do / ze Zařízení KEGURU vkládat / vybírat Klíče.

2.4 Provozovatel Checkpointu na internetový portál keyguru.cz sám bez dalšího umísťuje (inzeruje) informace o umístění a možnosti využití Zařízení KEYGURU ve své provozovně nebo sídle, a dále umísťuje informace a prostředky nezbytné pro správu Klíčů, jejich uložení a vyzvednutí Nájemcem bez nutnosti Vaší osobní přítomnosti; tyto informace slouží Vám a/nebo Nájemci k Vašemu/jeho rozhodnutí, který Checkpoint budete chtít využít k uložení a/nebo vyzvednutí Klíčů.

2.5 Provozovatel Checkpointu podle informací, které mu sdělí Server, (i) ověří oprávněnost uložení a/nebo vydání Klíčů do/ze Zařízení KEYGURU Nájemcem či Vámi a umožní jim tak učinit a/nebo (ii) vydá Nájemci Klíčový přívěsek. Provozovatel Checkpointu vydá Klíče Nájemci a/nebo je od něho přijme a uloží v Zařízení KEYGURU pro další vyzvednutí, bude-li Nájemce disponovat správnými údaji, které se shodují s údaji sdělené Serverem. Odchylky od tohoto ustanovení Podmínek možné nejsou.

3 Zřízení přístupu ke Službě

3.1 Za účelem zřízení Vašeho přístupu ke Službě je nutné se registrovat na Serveru a vytvořit si na Serveru uživatelský účet. V rámci toho je nutné poskytovat úplné a přesné registrační informace a informovat Provozovatele KEYGURU v případě jejich změny.

3.2 Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které by byly v rozporu s tímto ustanovením.

3.3 Pokyny Provozovatele KEYGURU ke zprovoznění Klíčového přívěsku a jeho použití za účelem správného použití Služeb KEYGURU jsou pro Vás závazné. Jiné postupy možné nejsou; pokud je aplikujete, nesete plnou odpovědnost za nedostupnost Služby KEYGURU v daném konkrétním případě.

4 Ochrana osobních údajů

4.1 Při Vaší registraci na Serveru musíte sdělit pravdivé a přesné informace o svém celém jménu, svoji vlastní e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, fakturační údaje, a uživatelské jméno (dále jen „Vaše osobní údaje“). Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud Provozovatel KEYGURU zjistí, že Vaše osobní údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit Váš uživatelský účet.

4.2 Prohlašujete a potvrzujete, že jste jako majitel Klíčů dle své dohody s Nájemcem povinen a oprávněn objednat využívání Služeb KEYGURU jménem a na účet Nájemce, a za účelem rezervace a objednání Služeb KEYGURU sdělit Provozovateli KEYGURU informace o jménu, e-mailové adrese a číslo mobilního telefonu Nájemce (dále jen „osobní údaje Nájemce“), aby mu mohl Provozovatel KEYGURU poslat potvrzení objednávky nebo nabídku Služeb, informace a postup pro uložení a/nebo vyzvednutí Klíčů v místě Checkpointu. Poskytnutí osobních údajů Uživatele je dobrovolné.

Vy a Provozovatel KEYGURU tak uzavíráte smlouvu ve prospěch třetí osoby, tj. Nájemce, na jejímž základě se Nájemci umožní Klíče vyzvednout / uložit v místě Checkpointu a kterou Nájemce potvrdí potvrzením objednávky. Na požádání musíte neprodleně prokázat Provozovateli KEYGURU své právo sdělit Provozovateli KEYGURU osobní údaje Nájemce.

(Vaše osobní údaje a osobní údaje Nájemce dále jen jako „osobní údaje“)

Sdělení týkajících se Vašich práv v rámci zpracování osobních údajů

viz samostatné poučení zde.

5 Obchodní sdělení a Reklama

5.1 Tímto berete na vědomí a vyslovujete souhlas s tím, že Vám mohou být zobrazovány v rámci Služeb reklamní a/nebo propagační sdělení Provozovatele KEYGURU na Vašem uživatelském profilu na Serveru (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb KEYGURU a Vašich dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb KEYGURU.

5.2 Pokud jste si objednal/-i přímo zasílání obchodních sdělení, může Vás Provozovatel KEYGURU v souladu se zákonem o některých Službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení o svých Službách KEYGURU, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Provozovatelem KEYGURU ve smluvním vztahu (zejména Provozovatelů Checkpointů), a souhlasíte s využitím Vaší e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení.

6 Webové stránky třetích stran

6.1 Provozovatel KEYGURU neodpovídá za obsah internetových stránek, které neprovozuje, ani neodpovídá za informace přenášené Vámi a/nebo Provozovateli Checkpointů. Provozovatel Služby KEYGURU nemůže a nebude cenzurovat nebo upravovat obsah internetových stránek, které neprovozuje.

7 Omezení použití systému KEYGURU

7.1 Služby KEYGURU a informace v systému KEYGURU jsou poskytovány výhradně pro Vaši osobní potřebu, smíte je tedy používat pouze Vy. Jakékoli jejich sdílení a/nebo jejich použití v rozporu s těmito Podmínkami a/nebo právními předpisy je přísně zakázáno a je považováno za důvod k okamžitému ukončení poskytování Služeb KEYGURU.

7.2 Informace ze systému KEYGURU můžete používat pouze za účelem umožněním využití Služeb KEYGURU, a v rozsahu upraveném příslušnými právními předpisy.

7.3 Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU, se nad rámec plnění vzájemných povinností a nad rámec povolený právními předpisy, nesmí se žádnou informací ze systému KEYGURU jakkoli nakládat, zejména jakkoli zpracovávat, tj. např. stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, poskytovat třetím osobám; pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto platí zejména (nikoli však výlučně) ve vztahu k jakýmkoli údajům (i osobním) o jiných Uživatelích.

7.4 Nesmíte pozměňovat obsah Serveru, ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích Serveru; porušení tohoto zákazu dává Provozovateli KEYGURU právo okamžitě ukončit bez jakékoli náhrady poskytování Služeb.

8 Vybavení KEYGURU

8.1 Použití Klíčových přívěsků

Vybavení systému KEYGURU, jako jsou např. Klíčové přívěsky používané Vámi, je nezbytné k zajištění Služby KEYGURU.

Klíčové přívěsky obsahují zařízení a identifikátory, které zajišťují sledování Klíčů při využívání Služeb KEYGURU. Provozovatel KEYGURU sleduje lokalizaci Klíčových přívěsků uložených na Checkpointech pouze na základě dat uložených v systému KEYGURU, nesleduje Klíče samotné.

Uživatel přebírá plnou odpovědnost za ochranu Klíčových přívěsků a za následky, které způsobí třetí osoba, které ke Klíčovému přívěsku umožní svůj přístup (byť z nedbalosti).

V případě, že Klíč nebude opatřen Klíčovým přívěskem, nebo jej nebude možné jinak identifikovat, např. v důsledku poškozeného Klíčového přívěsku, nebude možné Klíče správně lokalizovat v rámci systému KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU nenese odpovědnost za případné selhání Klíčového přívěsku v důsledku jeho jakéhokoli poškození ze strany Nájemce, nebo vlivem působení faktorů, které Provozovatel KEYGURU nemá ve své moci. Provozovatel KEYGURU poškozený Klíčový přívěsek může nahradit novým.

8.2 Použití zařízení / vybavení.

Provozovatelé Checkpointů musí být vždy vybaveni zařízením v podobě náhradních přívěsků na Klíče, skříněk na Klíče a mobilního telefonu s připojením k wifi, které obdrží od Provozovatele KEYGURU.

Po ukončení spolupráce s Provozovatelem KEYGURU zahájené dle těchto Podmínek musíte bez zbytečného odkladu vrátit každé Zařízení KEYGURU obdržené za účelem realizace spolupráce otevřené na základě těchto Podmínek.

8.3 Přístup ke Klíčům a k prostorám.

Provozovatel KEYGURU neeviduje, k jakému prostoru které Klíče patří. Pouze sleduje uložení a vyzvednutí Klíčů v Checkpointu. Dokud nesdělíte Provozovateli KEYGURU, od jakého objektu Klíče jsou, není možné daný objekt přes Službu KEYGURU „vystopovat“.

Musíte vždy zajistit, aby Klíče nebyly označeny jinak než Klíčovým přívěskem, aby nenesly informaci, k jakému prostoru odemykají přístup. V opačném případě se vystavujete riziku vzniku škody na Vaší straně, za kterou Provozovatel KEYGURU nemůže nést odpovědnost.

Uložením Klíčů v místě Checkpointu do Zařízení KEYGURU souhlasíte, že k nim bude mít přístup osoba, která prokáže své oprávnění příslušným identifikátorem, který vygeneroval Server. Zajistíte, aby tento identifikátor Nájemce nesdělil nikomu jinému. Za zneužití identifikátoru jinou osobou Provozovatel KEYGURU nenese žádnou odpovědnost.

Souhlasíte, že Provozovatel KEYGURU má právo získávat informace o pohybu Klíčů a/nebo zjednat si přístup k nim v případě krajní nouze nebo v případě jiné naléhavé situace hrozící poruchou Vašich zájmů (zejména v případě, kdy neposkytujete součinnost dle těchto Podmínek potřebnou k vyzvednutí / vrácení Klíčů) a/nebo v případě, kdy to bude nezbytné pro fungování Služby KEYGURU nebo Zařízení KEYGURU; o všech těchto krocích budete informován vč. pokynů, kde si Nájemce může Klíče převzít.

Souhlasíte a zajistíte s řádnou péčí v přiměřeném rozsahu, kterou lze po Vás spravedlivě požadovat, že přístup ke Klíčům bude mít pouze osoba, která se prokáže správným identifikátorem. V případě pochybností o správnosti identifikátoru se zakazuje Klíče z Checkpointu vydat, a musí se o tom ihned informovat Provozovatel KEYGURU.

8.4 Opatření v případě ztráty přívěsku klíčů a/nebo klíčů.

Odpovídáte za ztrátu Klíčového přívěsku. V případě ztráty Klíčového přívěsku zaplatíte Provozovateli KEYGURU smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, splatnou na požádání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.5 Uzavření Checkpointu.

Provozovatel Checkpointu je povinen oznámit na Server přerušení a/nebo ukončení spolupráce dle těchto Podmínek s dostatečným předstihem, jinak alespoň 30 dní předem; totéž platí, pokud Provozovatel Checkpointu hodlá svůj Checkpoint na ne-/omezenou dobu pro Nájemce znepřístupnit.

Souhlasíte s tím, že ve výše uvedeném případě Provozovatel KEYGURU vyvine přiměřené úsilí, které po něm bude možné spravedlivě požadovat, aby Klíče byly přemístěny do nejbližšího Zařízení KEYGURU a informuje o tom Vás i Nájemce.

9 Obecné použití Služby KEYGURU a vybavení

9.1 Povolené použití

Můžete používat Služby a/nebo zařízení KEGURU pouze pro účely dle těchto Podmínek, a pouze v souladu s veškerými platnými zákony, a zavazujete se, že Služby a/nebo zařízení KEYGURU nebudete využívat k jiným účelům, než k těm předpokládaným těmito Podmínkami.

Zásady a postupy Provozovatele KEYGURU týkající se postupu při obsluze Zařízení KEYGURU jsou závazné. Odchýlit se od nich můžete pouze v případě krajní nouze; za následky tím způsobené ale budete odpovídat sami.

9.2 Zakázané použití / využití Služeb

Během platnosti a po ukončení platnosti těchto Podmínek se zakazuje:

(i) používat Službu nebo Zařízení KEYGURU pro odesílání nebo ukládání jakékoli látky nebo materiálu, jehož/jejichž prodej, převod, transport je omezen příslušnými právními předpisy,

(ii) získávat přístup ke Službám a/nebo Zařízení KEYGURU ke spáchání trestného činu či přestupku nebo jiného civilního či správního deliktu a/nebo porušení práv jiných osob,

(iii) používat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU za účelem zasahování do práv jiných osob (např. práv k duševnímu vlastnictví, smluvních práv nebo jiných práv jakékoli osoby, nebo hanobit nebo pomlouvat jakoukoli osobu),

(iv) shromažďovat nebo sbírat osobní údaje Nájemce či informace ze Serveru či používat komunikační systémy Serveru pro jakékoli účely nestanovené v těchto Podmínkách,

(v) získávat Nájemce ke komerčním účelům nad rámec a/nebo účel stanovený v těchto Podmínkách,

(vi) používat Službu a/nebo zařízení KEYGURU za účelem získání důvěrných informací či informací o produktech Provozovatele KEYGURU pro rozvoj podobného nebo konkurenčního produktu jako jsou Služby KEYGURU,

(vii) zpětně analyzovat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU,

(viii) používat ani spouštět libovolný automatizovaný systém vkládající informace na Server nebo získávající informace ze Serveru, zahrnující bez omezení jakékoliv „roboty“ nebo „pavouky“,

(ix) rušit nebo se pokoušet narušovat, Služby KEYGURU nebo Server nebo komunikační sítě napojené na Server a/nebo na Zařízení KEYGURU, ať mechanicky nebo nehmotně pomocí virů, botů, červů, nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů, které přerušují nebo jinak omezují funkčnosti počítačového softwaru nebo hardwaru nebo mají podobné účinky,

(x) pokoušet se předefinovat nebo obejít jakákoli pravidla či software Služby KEYGURU a/nebo Zařízení KEYGURU a/nebo Serveru,

(xi) využívat Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU k činnostem zakázaným příslušnými právními předpisy, zejména k porušování práv třetích osob nebo Uživatelů či Nájemce, nebo obcházet zákazy, příkazy či omezení daná příslušnými právními předpisy.

9.3 Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo vyšetřovat incidenty s podezřením na porušení těchto Podmínek a podniknout kroky proti jakémukoli Uživateli s podezřením na porušení těchto Podmínek. Takové kroky mohou zahrnovat, bez omezení, odstranění informace o Uživateli ze Serveru či omezení přístupu k Serveru nebo Službám KEYGURU.

9.4 Provozovatel KEYGURU má právo získávat informace o pohybu Klíčů a/nebo zjednat si přístup k nim v případě krajní nouze nebo v případě jiné naléhavé situace hrozící poruchou zájmů majitele Klíčů a/nebo v případě, kdy to bude nezbytné pro fungování Služby nebo Zařízení KEYGURU; o všech těchto krocích bude spotřebitel informován vč. pokynů, kde si může Klíče převzít.

9.5 Omezení Free Trial

Provozovatel KEYGURU může v rámci marketingu nabízet bezplatné vyzkoušení Služby KEYGURU např. pro omezený počet bezplatných předání / uložení Klíčů do Zařízení KEYGURU.

Pokud Váš Klíč zůstává uložený v Checkpointu v Zařízení KEYGURU po dobu delší, než je stanoveno v dotčené marketingové kampani, souhlasíte s dalším využíváním Služeb KEYGURU, které ale již bude zpoplatněno v rámci aktuální nabídky Služeb KEYGURU umístěné na http://keyguru.cz/cena/ .

10 Přirozená omezení Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU a přirozené omezení odpovědnosti

10.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby a/nebo Zařízení KEYGURU mohou podléhat omezením, zpožděním a dalším problémům spojeným s používáním internetu, elektronických komunikací a call centra, nebo obtížím spojeným se změnami, úpravou, údržbou a opravou Zařízení a/nebo Služeb KEYGURU. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Provozovatel KEYGURU není odpovědný za případné zpoždění, selhání v dodávce nebo jiných problémů vyplývajících z těchto přirozených omezení.

10.2 Provozovatel KEYGURU neodpovídá zejména za:

(i) nefunkčnost, přerušení, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby,

(ii) výpadky přenosu dat, ani za jejich neustálou dostupnost,

(iii) nedoručení, neuložení či ztrátu jakéhokoliv uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře,

(iv) ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv obsahu v systému KEYGURU,

(v) jakoukoli aktivitu třetích osob, které nemá plně pod kontrolou.

10.3 Provozovatel KEYGURU neodpovídá za činnost Uživatelů ani za služby a/nebo činnost třetích osob, které mohou mít vliv na dostupnost Služeb KEYGURU dle těchto Podmínek.

10.4 Provozovatel KEYGURU nenese žádnou odpovědnost za ztrátu a/nebo za zneužití přístupových údajů k Vašemu účtu na Serveru zaviněné okolnostmi na straně spotřebitele.

10.5 Potvrzujete, že za ochranu svých přístupových údajů ke Službám KEYGURU si odpovídáte výhradně Vy sami; Provozovatel KEYGURU toto nekontroluje ani toho není schopen. Za ztrátu a/nebo za zneužití přístupových údajů k Vašemu účtu v systému KEYGURU zaviněné okolnostmi na Vaší straně Provozovatel KEYGURU nenese žádnou odpovědnost.

10.6 Potvrzujete, že Klíče uchováváte u Provozovatele Checkpointu s vědomím, že nelze na 100% vyloučit to, že Klíče nezneužije třetí osoba. V takovém případě Provozovatel KEYGURU nenese žádnou odpovědnost za následky zneužití Klíčů, ledaže by zneužití Klíčů způsobil svojí hrubou nedbalostí nebo úmyslným trestným činem.

10.7 Provozovatel KEYGURU neodpovídá zejména za:

(i) nefunkčnost, přerušení, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby KEYGURU,

(ii) výpadky přenosu dat ani za jejich neustálou dostupnost,

(iii) nedoručení, neuložení či ztrátu jakéhokoli Vašeho Uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře,

(iv) ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Vašeho obsahu v systému KEYGURU,

(v) jakoukoli aktivitu třetích osob, které nemá plně pod kontrolou.

10.8 Odpovědnost Uživatele

Musíte v maximální míře chránit své přístupové údaje do systému KEYGURU, sami si odpovídáte za následky jejich zneužití v důsledku toho, že k nim umožníte přístup třetím osobám. Pokud třetí osoby poruší Vaše práva bez zavinění Provozovatele KEYGURU, jde to k Vaší tíži. (viz také odst. 7.1 těchto Podmínek)

Celý Systém KEYGURU náleží Provozovateli KEYGURU, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Můžete nakládat se Systémem KEYGURU pouze tak, jak umožňují tyto Podmínky; jiné zacházení se Systémem KEYGURU a/nebo jeho částmi je zakázáno. Pokud překročíte pravidla nakládání se Systémem KEYGURU, není možné se z toho důvodu dovolávat náhrady újmy po Provozovateli Systému KEYGURU a újmu si hradíte sami.

11 Překročení Vašeho oprávnění podle pravidel nakládání se Systémem KEYGURU a/nebo překročení Vašeho oprávnění k jeho / jejich užívání dle těchto Podmínek opravňuje Provozovatele KEYGURU k okamžitému ukončení všech vzájemných vztahů založených dle těchto Podmínek.

12 Odpovědnost za Váš účet, Vyúčtování a platby, zrušení účtu

12.1 Odpovědnost za Váš účet.

Jste plně odpovědný/-á za činnost, kterou provádíte na svém účtu na Serveru.

Nejste oprávněn/a zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na Váš uživatelský účet třetí osobě. V případě, že třetí osobě takový přístup umožníte, nesete plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako byste se zneužití dopustil/a sám/sama. V případě, že se dozvíte nebo budete mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), musíte o této skutečnosti bezodkladně informovat Provozovatele KEYGURU. V případě, že tuto skutečnost Provozovateli KEYGURU bezodkladně neoznámíte, nesete plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako byste se zneužití dopustil/a sám/sama.

12.2 Odpovědnost za Uživatelský obsah.

Jste plně odpovědný/-á za Uživatelský obsah, který umístíte na Server. Umístěním Uživatelského obsahu na Server se nezbavujete žádného práva k Uživatelskému obsahu a jste oprávněn/a s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

Prohlašujete, že jste oprávněn/a Uživatelský obsah umístit na Server a berete na vědomí, že plně odpovídáte za to, aby Uživatelský obsah, který umístíte na Server, byl zcela v souladu s právními předpisy.

Umístěním informací na Server pověřujete Provozovatele KEYGURU k jejich automatizovanému zpracování a uložení jeho kopií na Server, a k automatizovanému zpracování těchto informací umožňujícímu vytvoření a zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu souboru.

Berete na vědomí, že zpracování Vámi nahraných informací na Server probíhá automatizovaně. Provozovatel KEYGURU nijak nezkoumá obsah Vámi nahrávaných informací ani neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelského obsahu, ani nesleduje, ani sám od sebe nijak Uživatelský obsah neanalyzuje.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo redakce (úpravy) Uživatelského obsahu umístěného na Serveru.

12.3 Kredity a rezervace Služeb KEYGURU.

Můžete si rezervovat prostor a kapacity Služeb KEYGURU pro uložení Klíčů v rámci Zařízení KEYGURU a to na základě jednotlivých Nabídek KEYGURU.

Zaplacením Faktury souhlasíte, že Vámi objednané Služby KEYGURU začnou být ihned poskytovány a obratem se pro Vás vytvoří předplacená rezervace ve stanoveném rozsahu využití v libovolném Zařízení KEYGURU pro objednaný rozsah Služeb KEYGURU.

Po zaplacení odpovídající Faktury Vám Server na Vašem uživatelském účtu na Serveru přidělí odpovídající Kredity podle Nabídky KEYGURU, které představují počet rezervací využití Služeb a Zařízení KEYGURU.

Po každém využití Služeb KEYGURU se z uživatelského účtu na Serveru strhne odpovídající počet Kreditů, aby na uživatelském účtu bylo vždy vidět zbývající rozsah rezervovaných míst pro umístění Klíčů v Zařízení KEYGURU.

12.4 On-line platby a Vyúčtování.

Cenu Kreditu a případné další výhody a/nebo akce s ním spojené stanovuje Provozovatel KEYGURU dle aktuální Nabídky KEYGURU. Cenu Kreditu lze zejména uhradit:

(i) bankovním převodem,

(ii) dalšími způsoby a platebními systémy dle aktuální nabídky Provozovatele KEYGURU.

12.5 Nezaplacená Faktura.

V případě nezaplacení Faktury se sjednává, že Služby KEYGURU nebudou dále poskytovány a Provozovatel KEYGURU uložený Klíč ze Zařízení KEYGURU vyjme a zašle Vám zprávu, kde a do kdy se pro Vás Klíč uloží, a stanoví se Vám lhůta minimálně 30 dní k jeho vyzvednutí. Souhlasíte s tím, že pokud si Klíč nevyzvednete ve lhůtě dle předchozí věty, bude Klíč protokolárně zlikvidován.

12.6 Zrušení Vašeho účtu v Systému KEYGURU

O zrušení Vašeho uživatelského účtu můžete požádat sami bez uvedení důvodů. V takovém případě nemůžete dále používat Služeb KEYGURU a pouze se dokončí vydání všech Klíčů z dotčeného Checkpointu. Vyzvednutím posledního Klíče se ukončuje spolupráce dle těchto Podmínek. Musíte zajistit vyzvednutí Klíčů z dotčených Checkpointů nejpozději do 30 dnů od Vaší žádosti ke zrušení Vašeho uživatelského účtu. Po uplynutí této lhůty Provozovatel KEYGURU všechny nevyzvednuté Klíče od Vás vyzvedne a uloží je pro Vás na jiném vhodném místě Checkpointu nebo u sebe; s tímto postupem souhlasíte.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo na zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru kdykoli a bez uvedení důvodů. V případě zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru již nemůžete dále využívat Služeb KEYGURU; Klíče uložené v místě Checkpointu jste povinni vyzvednout do 30 dnů od zrušení Vašeho účtu na Serveru.

Je-li Váš uživatelský účet na Serveru zrušen, bude Vám nevyužitý Kredit vrácen poukázáním odpovídající finanční částky na účet, který sdělíte.

V případě zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru, musíte Provozovateli KEYGURU vrátit jeho zařízení do 5 pracovních dnů.

13 Důvěrné informace

13.1 Důvěrnými informacemi jsou veškeré informace, které se v rámci spolupráce s Provozovatelem KEYGURU dozvíte, zejména informace mající povahu obchodního tajemství. Zavazujete se je ochraňovat a neučinit přístupnými jiným osobám. Důvěrné informace jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele KEYGURU.

13.2 Využití důvěrných informací pro Váš prospěch nebo prospěch jiné osoby se zakazuje; to platí i po ukončení spolupráce dle těchto Podmínek.

14 Vlastnictví a licence

14.1 Věci ve vlastnictví Provozovatele KEYGURU (tj. vč. práv a nehmotného majetku, Vybavení a Zařízení KEYGURU) nelze užívat jinak, než jak stanoví tyto Podmínky. Tyto Podmínky neudělují žádná užívací práva k věcem Provozovatele KEYGURU, není-li stanoveno jinak.

14.2 Tyto Podmínky ani žádnou jejich část nelze v žádném případě chápat jako udělení jakékoli licence bez dalšího souhlasu Provozovatele KEYGURU.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A INFORMACE O SMLOUVĚ

15 Cena Služby včetně všech daní a poplatků a náklady na její poskytování.

15.1 Poskytování Vámi zvolené varianty Služby hradíte podle ceníku Provozovatele KEYGURU umístěného na http://keyguru.cz/cena/, kde je uvedena cena příslušné Služby podle Nabídky KEYGURU.

15.2 Své náklady spojené s čerpáním Služeb si hradí spotřebitel sám. Náklady Provozovatele KEYGURU spojené s poskytováním Služeb, které spotřebitel nezavinil porušením svých povinností, spotřebitel nehradí. Spotřebitel ale hradí náklady Provozovatele KEYGURU, které nezavinil porušením svých povinností, podle obecných právních předpisů ČR upravující odpovědnost za vzniklou újmu, popř. za škodu.

15.3 Není-li uvedeno jinak, cena za Služby KEYGURU nezahrnuje DPH ani jiné zákonem požadované daně nebo poplatky. Pokud to budou příslušné právní předpisy vyžadovat, bude cena Služeb KEYGURU zahrnovat i je; na to budete předem upozorněni v rámci jednotlivých nabídek na http://keyguru.cz/cena/.

Není-li uvedeno jinak, náklady Provozovatele KEYGURU na poskytnutí Služby KEYGURU nenesete / nehradíte; to samé platí i pro případné poplatky.

16 Náklady na prostředky komunikace na dálku

16.1 Každý si sám hradí náklady za využití prostředků komunikace na dálku podle smlouvy se svým poskytovatelem služeb komunikace na dálku.

17 Údaj o době trvání závazku a nejkratší doba, po kterou bude Smlouva strany zavazovat.

17.1 Nevyplývá-li z právních předpisů nebo těchto informací něco jiného, uzavírá se tato Smlouva na dobu neurčitou, není-li v rámci čerpání Služeb Vámi zvoleno jinak (např. čerpání Služeb na měsíc nebo na půl roku či na rok). Tuto Smlouvu můžete také vypovědět, když oznámíte Provozovateli KEYGURU, že jste pozbyl/-i práva disponovat s identifikátorem Klíčů a/nebo se samotnými Klíči (např. při prodeji nemovitosti apod.).

17.2 Nejkratší doba, po kterou bude Smlouva strany zavazovat, závisí na Vás a na tom, jak dlouho budete chtít Služby čerpat nebo na tom, kdy tuto Smlouvu ukončíte.

18 Podmínky ukončení závazku z této Smlouvy

18.1 Nevyplývá-li z právních předpisů, těchto Podmínek nebo samostatné dohody něco jiného, tato Smlouva se ukončuje odstoupením od Smlouvy nebo odvoláním souhlasu s těmito Podmínkami; to neplatí pro závazky, které podle své povahy mají platit i po ukončení Smlouvy. Nové závazky mohou vzniknout pouze opětovným souhlasem s těmito Podmínkami.

18.2 Odvolat souhlas s těmito Podmínkami a/nebo jinak ukončit Smlouvu můžete kdykoli písemným prohlášením zaslaném Provozovateli KEYGURU, které zašlete na e-mail nebo na domovní adresu Provozovatele KEYGURU uvedenou/-é výše; v takovém případě ale dále nesmíte Služby čerpat; čl. 6 těchto Podmínek se použije obdobně. Pokud budete i poté nadále čerpat Služby, má se za to, že znovu souhlasíte s těmito Podmínkami a Smlouva se uzavírá znovu podle aktuálních Podmínek.

19 Odstoupení od Smlouvy

19.1 Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, tj. od akceptace těchto Podmínek.

19.2 Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže Služba byla plněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

19.3 Jednou založené a vzniklé vztahy ale zůstávají nadále platné, a řídí se těmito Podmínkami; totéž platí v případě změny nebo ukončení platnosti těchto Podmínek ze strany Provozovatele KEYGURU.

20 Postupy pro uplatnění práva odstoupení od Smlouvy

20.1 Spotřebitel odstoupí od Smlouvy tak, že o tom zašle Provozovateli KEYGURU zprávu formou jednoznačného prohlášení, které zašle na e-mail nebo na domovní adresu Provozovatele KEYGURU uvedenou výše. Vzorový formulář pro odstoupení je dostupný na této adrese: odstoupeni-od-smlouvy-formular.

21 Náklady spotřebitele v případě odstoupení od Smlouvy a/nebo jejího ukončení

21.1 V případě odstoupení od Smlouvy, a také v případě jejího ukončení či zrušení účtu spotřebitele na Serveru, spotřebitel na své náklady a nebezpečí ihned vrátí klíčový přívěsek a jiné věci, které obdržel od Provozovatele KEYGURU za účelem čerpání Služeb.

21.2 Klíčový přívěsek lze vrátit přímo do rukou Provozovatele Checkpointu.

22 Možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky

22.1 Spotřebitel má možnost, kdykoli písemně požádat o opravu svých údajů ze Smlouvy, a to na e-mailovou adresu Provozovatele KEYGURU.

23 Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv

23.1 Spotřebitel musí bez zbytečného odkladu oznámit na e-mailovou nebo domovní adresu Provozovatele KEYGURU vadné poskytnutí Služby a práva z reklamace Služby, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se dozví o vadném plnění, nejpozději však do 24 měsíců od poskytnutí dotčené Služby; na později uplatněné oznámení či reklamace nebude brán ohled. Práva vznikající z vadného plnění upravuje zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, jedná se zejména o právo na nové poskytnutí Služby zdarma, vrácení peněz, popřípadě o právo na náhradu škody.

23.2 Provozovatel KEYGURU rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel KEYGURU se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace Provozovatel KEYGURU spotřebitele vyrozumí. Spotřebitel k vyřízení reklamace musí poskytnout požadovanou potřebnou součinnost, zejména umožnit Provozovateli KEYGURU přezkoumat reklamovanou Službu.

23.3 Spotřebitel odpovídá sám za vadné poskytnutí Služby a jeho následky, pokud závadu sám zapříčinil, nebo pokud má závada příčinu v okolnostech, které Provozovatel KEYGURU nemohl ovlivnit.

24 Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření

24.1 Viz také čl. 10 těchto Podmínek „Přirozená omezení Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU a přirozené omezení odpovědnosti“. Technická ochranná opatření jsou standardní jako u provozovatelů serverů, tj. zejm. záloha dat, ochrana dat před nežádoucím narušením zvenčí.

25 Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem

25.1 K získání informací o předání Klíčů je nutné připojení k internetu a internetový prohlížeč.

25.2 Provozovatel KEYGURU neručí za nedostupnost obsahu v důsledku změn technologií v nových verzích internetového prohlížeče.

26 Odpovědnost za přístup k identifikačním údajům spotřebitele umožňující čerpání Služeb

26.1 Spotřebitel není oprávněn zpřístupnit třetí osobě své identifikační údaje umožňující čerpání Služeb. V případě, že Spotřebitel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Spotřebitel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svých identifikačních údajů umožňující čerpání Služeb (či neoprávněnému přístupu k nim), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Provozovatele KEYGURU. V případě, že tuto skutečnost Provozovateli KEYGURU bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

26.2 Pokyny Provozovatele KEYGURU ke zprovoznění Klíčového přívěsku a jeho použití za účelem správného použití Služeb KEYGURU jsou pro spotřebitele závazné. Jiné postupy možné nejsou; pokud je spotřebitel aplikuje, nese plnou odpovědnost za nedostupnost Služby KEYGURU v daném konkrétním případě.

27 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

27.1 V případě, že dojde mezi Provozovatelem KEYGURU a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

27.2 Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

28 Závěrečná ujednání

28.1 Volba práva. Tyto podmínky a práva a povinnosti z nich vzniklá se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

28.2 Komunikace. Pokud zpráva od Provozovatele KEYGURU nebo od Vás dorazí na adresu určenou pro elektronické doručování toho druhého, má se za doručenou, ledaže by den doručení elektronické pošty připadl na den pracovního klidu, pak se má za doručenou v nejbližší následující pracovní den.

Všechna oznámení nebo jiná sdělení musí být písemná, v českém jazyce a pokládají se za doručená (a) předáním, pokud jsou doručována osobně, (b) doručením, pokud jsou doručována kurýrem, nebo (c) přijetím, pokud jsou doručována poštou, přičemž jako doručovací adresa Uživatele platí adresa jím uvedená v jeho účtu na Serveru a adresa Provozovatele KEYGURU je adresa uvedená v úvodu těchto Podmínek.

Prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele KEYGURU uvedené v úvodu těchto Podmínek a Vámi uvedené e-mailové adresy na jeho účtu na Serveru je rovněž možné doručovat a činit veškerá právní jednání (právní úkony).

28.3 Zákaz postoupení. Pokud tyto Podmínky výslovně nestanoví něco jiného, nemáte právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z těchto Podmínek bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU. Toto ustanovení se nevztahuje na případy univerzálního právního nástupnictví (např. dědictví aj.).

28.4 Postoupení smlouvy. Souhlasíte předem, že Provozovatel KEYGURU je oprávněn ve smyslu § 1895 a násl. OZ postoupit komplexně právní vztahy vzniklé z těchto Podmínek na třetí osobu, která převezme jeho úlohu Provozovatele KEYGURU dle těchto Podmínek. Překlad / Jazyk Podmínek. Budou-li tyto Podmínky zveřejňovány na Serveru v jiném než českém jazyce a dojde-li ke kolizi překladů s českou verzí, má přednost vždy česká verze.

28.5 Úplnost ujednání. Tyto Podmínky, obsahují úplnou úpravu práv a povinností týkající se poskytování Služeb KEYGURU, zaplacení ceny za jejich čerpání a užívání Zařízení KEYGURU a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se oblastí upravených těmito Podmínkami. Žádná vedlejší ujednání ve smyslu § 2157 OZ neexistují, ledaže by tak bylo výslovně a písemně samostatně ujednáno.

28.6 Salvátorská klauzule. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek pozbude svoji platnost nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, zůstanou ostatní ustanovení těchto Podmínek v platnosti a tato neplatná či neúčinná ustanovení se Zavazujete spolu s Provozovatelem KEYGURU bez zbytečného odkladu nahradit platným a účinným ujednáním, které v maximální možné právně přípustné míře nahradí ujednání neplatné či neúčinné ujednání při zachování jeho účelu a smyslu.

28.7 Zřeknutí se práv. Žádné zřeknutí se práv nemá vliv na trvání jiných práv, ledaže by to bylo výslovně určeno.

28.8 Změna podmínek. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ není přijetím nabídky na uzavření dodatku ke Smlouvě či přijetím nabídky ke změně těchto Podmínek, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Má se za to, že změna těchto Podmínek je Vám oznámena nejpozději následující den po dni doručení informace o změně Podmínek na e-mailovou adresu, kterou za tím účelem sdělíte Provozovateli KEYGURU.

Pokud se změnou těchto Podmínek nebudete souhlasit, máte právo do 14 dnů od oznámení jejich změny svůj souhlas s těmito Podmínkami odvolat a ukončit Smlouvu.

Pokud do 14 dnů od oznámení změny těchto Podmínek svůj souhlas s těmito Podmínkami neodvoláte a/nebo pokud po nabytí účinnosti změn těchto Podmínek stále využíváte Služeb KEYGURU dle těchto Podmínek, má se za to, že se změnou těchto Podmínek souhlasíte.

Po odvolání souhlasu s těmito Podmínkami nebo jejich změnami mohou nové vztahy v rámci Služeb KEYGURU vzniknout jen s opětovným souhlasem s těmito Podmínkami v jejich aktuálním znění.

S těmito Podmínkami a jejich změnami souhlasíte vždy,

(i) pokud jste s nimi byl/a dopředu seznámen/a a i nadále používáte Služby KEYGURU nebo

(ii) pokud jste se registroval/a do Systému KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU nebo

(iii) pokud držíte nebo používáte zařízení od KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU, nebo

(iv) pokud máte nainstalovaný software od KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v těchto Podmínkách.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo přerušit jakýkoliv prvek Služby KEYGURU a/nebo jakoukoli její část kdykoli a z jakéhokoli důvodu.

29 Definice použitých pojmů.

Níže definované pojmy mají výše v Podmínkách následující význam:

„Faktura“ je Faktura a/nebo jiný doklad o platbě (např. zjednodušený doklad o platbě) a/nebo žádost o zaplacení na objednané Služby KEYGURU.

„Checkpoint“ je kontaktní místo provozované Provozovatelem Checkpointu, které dle jeho určení slouží Vám a Nájemci k uložení a vyzvednutí Klíčů.

„Identifikátor“ je systém informací, označení a zařízení, které Server Vám vygeneruje za účelem identifikace Nájemce a Klíčového přívěsku.

„Klíčem“ se rozumí každé fyzické zařízení nebo kombinace zařízení, které je nezbytné pro získání přístupu do prostoru (např. bytu nebo provozovně) tak, že odemyká zámek tohoto prostoru v souladu se způsobem určeným výrobcem zámku k jeho odemknutí a/nebo zamknutí, a to bez ohledu na to, zda je forma tohoto zařízení mechanická, elektronicky čitelná, generující signál, nebo jiné obdobné zařízení sloužící svým účelem primárně k odemknutí a zamknutí uzamykatelného prostoru, a který nenarušuje provoz dotčeného prostoru.

„Klíčovým přívěskem“ se rozumí identifikační prostředek vygenerovaný Serverem ve smyslu odst. 2.5. těchto Podmínek, určený k tomu, aby jej Provozovatel checkpointu připevnil ke Klíčům, se kterými přijdete a prokážete se Provozovateli checkpointu správným identifikátorem, abyste Vy (popř. Nájemce) mohl využívat Služeb KEYGURU a sledovat pohyb Klíče.

„Kredit“ představuje Vámi objednaný, rezervovaný a zaplacený počet možných využití rezervovaných míst v Zařízení KEYGURU pro využití Služeb KEYGURU.

„Nabídka KEYGURU” znamená aktuální a platně uveřejněnou nabídku Služeb KEYGURU pro daného Uživatele umístěnou na Serveru.

„Podmínky“ má význam uvedený v preambuli, a jedná se o text upravující práva a povinnosti mezi Vámi a Provozovatelem KEYGURU.

„Provozovatel Checkpointu“ má význam uvedený v odst. 2. těchto Podmínek.

„Provozovatel KEYGURU“ má význam uvedený v úvodních ustanoveních těchto Podmínek.

„Nájemce“ je osoba určená Vámi, která Klíče uloží nebo vyzvedne v místě Checkpointu.

„Zařízení KEYGURU“ a „Vybavení“ znamená veškeré zařízení, kterým disponuje Provozovatel KEYGURU a které určil k Poskytování služeb, tj. zejména (nikoli však výlučně) Klíčové přívěsky, skříňky na Klíče, mobilní telefony k automatické výměně Klíčů systémů; konektory, elektroinstalace, obalová technika, vzdělávací a marketingové materiály, Server a zařízení, které poskytuje Provozovatelům Checkpointu, a jakékoli jiné věci poskytnuté nebo zpřístupněné prostřednictvím Provozovatele KEYGURU v rámci Služeb KEYGURU.

„Služba KEYGURU“ a/nebo „Služba“ či „Služby“ představuje soubor Služeb poskytovaných Provozovatelem KEYGURU spočívajících zejména v činnosti zprostředkování uvedené v celém odst. 2. těchto Podmínek.

„Server“ je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě KEYGURU ze strany Uživatelů a poskytování Služby KEYGURU, a to zejména prostřednictvím domény keyguru.cz

„Služba nebo Zařízení KEYGURU“ a „Služba a/nebo Zařízení KEYGURU“ se rozumí Služba KEYGURU a/nebo Zařízení KEYGURU podle kontextu věty.

„Smlouva“ má význam uvedený v odst. 1.1 těchto Podmínek a je to smlouva vzniklá mezi Provozovatelem KEYGURU a Vámi podle těchto Podmínek.

„Systém KEYGURU“ je komplex mechanismů poskytování a fungování Služeb KEYGURU, který zahrnuje veškeré Služby a Zařízení KEYGURU vč. Serveru, know-how a jiné nehmotné věci náležející Provozovateli KEYGURU, který používá v rámci své činnosti podle těchto Podmínek.

„Uživatelský obsah” představuje veškeré informace uložené Vámi či jinak zaslané nebo umístěné na Server nebo informace zaslané Vámi Provozovateli KEYGURU. Za Uživatelský obsah Provozovatele KEYGURU neodpovídá.

„Uživatelem“ je spotřebitel, tj. Vy.

„Vy“ se rozumí jakákoli osoba, která udělila souhlas s těmito Podmínkami. To platí také v případě používání sloves v 1. osobě množného čísla.