Všeobecné obchodní podmínky 
Úvodní ustanovení

Tyto podmínky pro přístup a užití Služeb KEYGURU (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících internetový portál keyguru.cz při zprostředkování správy Klíčů (ukládání a předávání Klíčů), jakož i další související právní vztahy v souvislosti s poskytováním Služeb KEYGURU.

Tyto Podmínky jsou pravidelně aktualizovány na portálu keyguru.cz, Využitím Služeb KEYGURU bez výhrad souhlasíte s aktuální verzí Podmínek. Nesouhlasíte-li s aktuální verzí Podmínek, nesmíte Služby KEYGURU jakkoli využívat.

Poskytovatelem Služeb KEYGURU je

PHARMION s.r.o. IČO 24122882, se sídlem Bělehradská 858/23, 14000 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Kontakty

mail: ondrej@keyguru.cz

tel. +420 778 511 850

(dále jen „Provozovatel KEYGURU“)

1. Souhlas s těmito Podmínkami a odvolání souhlasu.
1.1. Akceptací těchto Podmínek se uzavírá smlouva o zprostředkování mezi Vámi a Provozovatelem KEYGURU podle těchto Podmínek (dále jen „Smlouva“). Odvolat souhlas s těmito Podmínkami  a tím ukončit smlouvu s Provozovatelem KEYGURU můžete kdykoli na e-mailovou adresu uvedenou výše v kontaktních údajích Provozovatele KEYGURU. Jednou založené a vzniklé vztahy ale zůstávají nadále platné a řídí se těmito Podmínkami; totéž platí v případě změny nebo ukončení platnosti těchto Podmínek ze strany Provozovatele KEYGURU.
1.2. Potvrzujete, že máte právní osobnost a plnou svéprávnost svým jménem a/nebo jménem toho, za koho souhlas vyjadřujete, souhlasit s těmito Podmínkami.

Potvrzujete, že nejste ve vztahu k Provozovateli KEYGURU spotřebitelem, a že využíváte Služeb KEYGURU výhradně pro své podnikatelské účely.

Pokud jste ve vztahu k Provozovateli KEYGURU spotřebitelem, poté není možné s Vámi uzavřít smlouvu o poskytování Služeb KEYGURU podle těchto Podmínek.

2 Služby KEYGURU
2.1. Rozsah Služeb KEYGURU.

Služba KEYGURU je online internetový portál pro řízení přístupu k informacím, zprostředkování a evidenci výměny Klíčů k prostorám Uživatelů prostřednictvím registrovaných Provozovatelů  kontaktních míst, kde si Zákazníci a/nebo Koncoví uživatelé mohou uložit a/nebo vyzvednout Klíče k Vašim prostorám („Checkpoint“).

2.2. Uživatelé Služeb KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU umožňuje registrovaným uživatelům, využívat svých Služeb KEYGURU takto:

2.2.1. Koncovému uživateli, s registrovaným účtem se umožňuje přístup k jeho Klíčům skrze Služby KEYGURU, tj. uložení a vyzvednutí Klíčů v místě Checkpointu pro sebe a/nebo pro Zákazníka.

Koncový uživatel si může dopředu rezervovat prostor a kapacity Služeb KEYGURU pro uložení Klíčů v rámci Zařízení KEYGURU a to na základě jednotlivých Nabídek KEYGURU.

Koncový uživatel potvrzuje, že je oprávněný nakládat s dotčeným bytem a/nebo prostorem a Klíči k němu, které hodlá poskytovat třetím osobám v rámci Služeb  KEYGURU a že je podnikatelem ve vztahu k Provozovateli KEYGURU.

2.2.2. Provozovatelům Checkpointu, kteří provozují kavárny, restaurace, nebo jiné podniky se umožňuje, aby v jejich prostorách Koncový uživatel  a/nebo jeho Zákazník uložil a vyzvedl Klíče za využití systému KEYGURU v otevírací době Checkpointu;

Profit Provozovatelů Checkpointů a platby za využití Zařízení KEYGURU.

Nestanoví-li tyto Podmínky jinak, využití Zařízení KEYGURU ze strany Provozovatele Checkpointu je zdarma, ledaže by se stal také ještě Koncovým uživatelem dle těchto podmínek.

Profit Provozovatele Checkpointu vyplývá z možného nákupu jeho služeb pohostinství ze strany Zákazníků nebo Koncových uživatelů.

2.2.3. Zákazníkovi, který bude moci do / ze Zařízení KEGURU vkládat / vybírat Klíče.
2.2.4. Provozovatel Checkpointu na internetový portál keyguru.cz sám bez dalšího umísťuje (inzeruje) informace o umístění a možnosti využití Zařízení KEYGURU ve své provozovně nebo sídle, a dále informace a prostředky  nezbytné pro správu Klíčů, jejich uložení a vyzvednutí Zákazníkem bez nutnosti osobní přítomnosti Koncového uživatele; tyto informace slouží Koncovému uživateli a/nebo Zákazníkovi k jeho rozhodnutí, který Checkpoint bude chtít využít k uložení a/nebo vyzvednutí Klíčů.

Provozovatel Checkpointu podle informací, které mu sdělí Server, (i) ověří oprávněnost uložení a/nebo vydání Klíčů do/ze Zařízení KEYGURU Zákazníkem či Koncovým uživatelem a umožní jim tak učinit a/nebo (ii) vydá Zákazníkovi Klíčový přívěšek. Provozovatel Checkpointu vydá Klíče Zákazníkovi a/nebo je od něho přijme a uloží v Zařízení KEYGURU pro další vyzvednutí, bude-li Zákazník disponovat správnými údaji, které se shodují s údaji sdělené Serverem. Odchylky od tohoto ustanovení Podmínek možné nejsou.

2.3. Osobní údaje Zákazníka / Koncového uživatele.
Koncový uživatel potvrzuje, že je dle své dohody se Zákazníkem povinen a oprávněn u Provozovatele KEYGURU objednat využívání Služeb KEYGURU jménem a na účet Zákazníka, a za účelem rezervace a objednání Služeb KEYGURU sdělit Provozovateli KEYGURU informace o jménu, e-mailové adrese a číslo mobilního telefonu Zákazníka (dále jen „osobní údaje Zákazníka“), aby mu mohl Provozovatel KEYGURU poslat potvrzení objednávky, informace a postup pro uložení a/nebo vyzvednutí Klíčů v místě Checkpointu. Koncový uživatel a Provozovatel tak uzavírají smlouvu ve prospěch třetí osoby, tj. Zákazníka, na jejímž základě se Zákazníkovi umožní Klíče vyzvednout / uložit v místě Checkpointu a kterou Zákazník potvrdí potvrzením objednávky.

Koncový uživatel musí na požádání neprodleně prokázat Provozovateli KEYGURU své právo sdělit Provozovateli KEYGURU osobní údaje Zákazníka.

Uživatel při registraci na Serveru sdělí pravdivé a přesné informace o svém celém jménu / firmě, svoji vlastní e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, fakturační údaje, a uživatelské jméno (dále jen „osobní údaje Uživatele“). Poskytnutí osobních údajů Uživatele je dobrovolné. Pokud Provozovatel KEYGURU zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet dotčeného Uživatele.

Osobní údaje Uživatele Provozovatel KEYGURU uchovává pouze za účelem plnění svých povinností dle těchto Podmínek po ukončení spolupráce s Uživatelem si Provozovatel KEYGURU ponechává pouze fakturační údaje (pokud jsou). Přístup k nim má pouze Provozovatel KEYGURU a jeho pracovníci vázáni mlčenlivostí.

Provozovatel KEYGURU nezpracovává žádné osobní údaje jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž byl dán souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění účelů uvedených v těchto Podmínkách a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Provedením registrace udělujete Provozovateli KEYGURU jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ”) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Podmínek, za účelem Vaši identifikace při užívání Služby KEYGURU nebo při koupi Kreditu (platby záloh na využívání Služeb KEYGURU). Provozovatel KEYGURU se zavazuje chránit veškeré údaje získané při registraci Koncového uživatele, v souladu se ZoOÚ; tím není dotčena povinnost poskytnout informace orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě, zabezpečeným systémem na Serveru.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje zpracovávat anonymizované údaje o užívání Služby za účelem zlepšení provozu Serveru a na něm poskytovaných Služeb.

Každý Koncový uživatel má právo požádat, o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je možné požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý Koncový uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel KEYGURU provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Provozovatele KEYGURU o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Provozovatel KEYGURU odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Provozovatel KEYGURU neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Provozovatel KEYGURU žádosti nevyhoví, může se Koncový uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; jeho právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

2.4 Obchodní sdělení a Reklama
Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb KEYGURU mu mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení Provozovatele KEYGURU na jeho uživatelském profilu (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb KEYGURU a dotazů zadávaných Uživatelem prostřednictvím Služeb KEYGURU.

Pokud Uživatel při své registraci nebo jiné příležitosti objednal přímo zasílání obchodních sdělení, může ho Provozovatel KEYGURU v souladu se zákonem o některých Službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení o svých Službách KEYGURU, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Provozovatelem KEYGURU ve smluvním vztahu (zejména Provozovatelů Checkpointů), a to s využitím jak jeho uživatelského účtu, tak jeho e-mailové adresy, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.

 

2.5. Webové stránky třetích stran

Provozovatel KEYGURU neodpovídá za obsah internetových stránek, které neprovozuje, ani neodpovídá za informace přenášené Koncovými uživateli a/nebo Provozovateli Checkpointů. Provozovatel Služby KEYGURU nemůže a nebude cenzurovat nebo upravovat obsah internetových stránek, které neprovozuje.

2.7. Omezení použití systému KEYGURU

 

Služby KEYGURU a informace v systému KEYGURU jsou poskytovány výhradně pro Vaši potřebu a smíte je používat pouze Vy. Jejich jakékoli sdílení a/nebo jejich použití v rozporu s těmito Podmínkami a/nebo právními předpisy je přísně zakázáno a je považováno za důvod k okamžitému ukončení poskytování Služeb KEYGURU.

Informace ze systému KEYGURU můžete používat pouze za účelem umožněním využití Služeb KEYGURU a v rozsahu upraveném příslušnými právními předpisy.

Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU, se nad rámec plnění vzájemných povinností a nad rámec povolený právními předpisy nesmí se žádnou informací ze systému KEYGURU jakkoli nakládat zejména jakkoli zpracovávat, tj. např. stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, poskytovat třetím osobám; pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto platí zejména (nikoli však výlučně) ve vztahu k jakýmkoli údajům (i osobním) o jiných Uživatelích.

Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích; porušení tohoto zákazu dává Provozovateli KEYGURU právo okamžitě ukončit bez jakékoli náhrady poskytování Služeb KEGURU.

3. Vybavení KEYGURU
3.1. Použití Klíčových přívěsků

Vybavení systému KEYGURU, jako jsou např. Klíčové přívěsky používané Koncovými uživateli, je nezbytné k zajištění Služby KEYGURU.

Klíčové přívěsky obsahují zařízení a identifikátory, které zajišťují sledování Klíčů, při využívání Služeb KEYGURU. Provozovatel KEYGURU sleduje lokalizaci Klíčových přívěsků uložených na Checkpointech pouze na základě dat uložených v systému KEYGURU, nesleduje Klíče samotné.

Uživatel přebírá plnou odpovědnost za ochranu Klíčových přívěsků a za následky, které způsobí třetí osoba, které ke Klíčovému přívěsku umožní svůj přístup (byť z nedbalosti).

V případě, že Klíč nebude opatřen Klíčovým přívěskem nebo jej nebude možné jinak identifkovat např. v důsledku poškozeného Klíčového přívěsku,  nebude možné Klíče správně lokalizovat v rámci systému KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU nenese odpovědnost za případné selhání Klíčového přívěsku v důsledku jeho jakéholi poškození ze strany Zákazníka nebo vlivem působení faktorů, které Provozovatel KEYGURU nemá ve své moci. Provozovatel KEYGURU poškozený Klíčový přívěsek může nahradit novým.

3.2. Použití zařízení / vybavení.

Provozovatelé Checkpointů musí být vždy vybaveni zařízením v podobě náhradních přívěsků na Klíče, skříněk na Klíče a mobilního telefonu s připojením k wifi, které obdrží od Provozovatele KEYGURU.

Provozovatelé Checkpointů umožní Provozovateli KEYGURU přístup k Zařízení KEYGURU.

Pokud zařízení selže, Provozovatel KEYGURU dle svého uvážení a na své náklady zařízení opraví nebo vymění.

Po ukončení spolupráce s Provozovatelem KEYGURU zahájené dle těchto Podmínek musíte bez zbytečného odkladu vrátit každé Zařízení KEYGURU obdržené za účelem realizace spolupráce otevřené na základě těchto Podmínek.

3.3. Přístup ke Klíčům a k prostorám.

Provozovatel neeviduje, k jakému prostoru jakékoli Klíče patří. Pouze sleduje uložení a vyzvednutí Klíčů v Checkpointu.

Koncový uživytel zajistí, aby Klíče nebyly označeny jinak než Klíčovým přívěskem, aby nenesly informaci, k jakému prostoru odemykají přístup.

Dokud Koncový uživatel nesdělí Provozhovateli KYGURU, od jakého objektu Klíče jsou, není možné daný objekt přes Službu KEYGURU „vystopovat“.

Uložením Klíčů v místě Checkpointu do Zařízení KEYGURU Koncový uživatel souhlasí, že k nim bude mít přístup osoba, která prokáže své oprávnění příslušným identifikátorem, který vygeneroval Server. Koncový uživatel zajistí, aby  tento identifikátor Zákazník nesdělil nikomu jinému. Za zneužití identifikátoru jinou osobou Provozovatel KEYGURU nenese žádnou odpovědnost.

Souhlasíte, že Provozovatel KEYGURU má právo získávat informace o pohybu Klíčů a/nebo zjednat si přístup k nim v případě krajní nouze nebo v případě jiné naléhavé situace hrozící poruchou zájmů Koncového uživatele (zejména v případě, kdy Koncový uživatel neposkytuje součinnost dle těchto Podmínek potřebnou k vyzvednutí / vrácení Klíčů) a/nebo v případě, kdy to bude nezbytné pro fungování Služby KEYGURU nebo Zařízení KEYGURU; o všech těchto krocích bude Koncový uživatel informován vč. pokynů, kde si může Klíče převzít.

Uživatelé souhlasí s tím a zajistí s řádnou péčí v přiměřeném rozsahu, kterou lze po nich spravedlivě požadovat, že  přístup ke Klíčům bude mít pouze osoba, která se prokáže správným identifikátorem. V případě pochybností o správnosti identifikátoru se zakazuje Klíče z Checkpointu vydat a musí se o tom ihned informovat Provozovatel KEYGURU.

3.4. Opatření v případě ztráty přívěsku klíčů a/nebo klíčů.

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení nebo poškození Vašeho Klíče prokazatelně a řádně umístěného v Checkpointu v Zařízení KEYGURU  v důsledku pochybení Provozovatele KEYGURU, sjednává se, že jeho odpovědnost je omezena pouze co do výše kompenzace újmy ve výši 50 EUR za jeden incident a to po předložení věrohodné Faktury dokládající výši újmy.

Koncový uživatel odpovídá za ztrátu Klíčového přívěsku. V případě ztráty Klíčového přívěsku zaplatí Koncový uživatel Provozovateli KEYGURU smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, splatnou na požádání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

3.5. Uzavření Checkpointu.

Provozovatel Checkpointu je povinnen oznámit na Server přerušení a/nebo ukončení spolupráce dle těchto Podmínek s dostatečným předstihem jinak alespoň 30 dní předem; totéž platí, pokud Provozovatel Checkpointu hodlá svůj Checkpoint na ne-/omezenou dobu pro Zákazníky znepřístupnit.

Ve výše uvedeném případě Provozovatel KEYGURU vyvine přiměřené úsilí, které po něm bude možné spravedlivě požadovat, aby Klíče byly přemístěny do nejbližšího Zařízení KEYGURU a informuje o tom Koncového uživatele i Zákazníka; Koncový uživatel s tímto postupem souhlasí.

3.6. Povinnosti týkající se instalace a údržby Zařízení KEYGURU.

Provozovatel Checkpointu je povinen v rámci běžné pracovní doby zajistit pro Provozovatele KEYGURU na vlastní náklady přístup na místo Checkpointu za účelem instalace, servisu či odebrání Zařízení KEYGURU, a aby místo instalace Zařízení KEYGURU splňovalo rozumně nezbytné požadavky pro instalaci, servis a odebrání Zařízení KEYGURU.

Bez omezení výše uvedeného, tyto požadavky obecně vyžadují, aby každé konkrétní místo instalace Zařízení KEYGURU bylo uvnitř prostor Provozovatele Checkpointu s řízenou teplotou prostředí, aby bylo osvětlené, a aby bylo chráněné před vlivy počasí a proti elektronickému rušení, aby se Zařízení KEYGURU mohlo napojit na stálý proud elektrické energie, a aby umožňovalo adekvátní způsob montáže a/nebo uchycení Zařízení KEYGURU.

Provozovatel Checkpointu souhlasí s tím, že zajistí na své náklady spotřebu elektrické energie, kterou spotřebuje instalované zařízení KEGURU v místě jeho Checkpointu, a že uhradí veškeré další náklady se zpřístupněním a provozem Zařízení KEYGURU Zákazníkům.  Instalaci Zařízení KEYGURU provede na své náklady Provozovatel KEYGURU.

Očekává se, že Zařízení KEYGURU má minimální provozní náklady.

Provozovatel Checkpointu bude provádět pravidelné kontroly funkčnosti a závad Zařízení KEYGURU vždy včas, zejména bude doplňovat spotřební materiál v podobě brožur a jiného příslušenství Zařízení KEYGURU, a nedostatky Zařízení KEYGURU včas oznámí na Server, aby se mohlo předejít včas problému přerušeného chodu Zařízení KEYGURU.

Provozovatel Checkpointu bude s péčí řádného hospodáře chránit Zařízení KEYGURU, dokud bude umístěno v jeho Checkpointu. Po ukončení spolupráce dle těchto Podmínek Zařízení KEYGURU vrátí bez zbytečného odkladu Provozovateli KEYGURU v nezměněném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení; to platí také v případě, že o to Provozovatel KEYGURU kdykoli požádá.

4. Obecné použití Služby KEYGURU a vybavení
4.1. Povolené použití.

Můžete používat Služby a zařízení KEGURU pouze pro účely dle těchto Podmínek a pouze v souladu s veškerými platnými zákony.

Zásady a postupy Provozovatele KEYGURU týkající se postupu při obsluze Zařízení KEYGURU jsou závazné. Odchýlit se od nich můžete pouze v případě krajní nouze; za následky tím způsobené ale budete odpovídat sami.

4.2. Zakázané použití.

Nezávisle na předchozím odstavci výslovně souhlasíte s tím a prohlašujete, že nebudete (a to i po ukončení platnosti těchto Podmínek, a i po ukončení spolupráce dle těchto Podmínek):

(i)         používat Službu nebo Zařízení KEYGURU pro odesílání nebo ukládání jakékoli látky nebo materiálu, jehož/jejichž prodej, převod, transport je omezen příslušnými právními předpisy,

(ii)       získávat přístup ke Službám a/nebo Zařízení KEYGURU ke spáchání trestného činu či přestupku nebo jiného civilního či správního deliktu a/nebo porušení práv jiných osob,

(iii)      používat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU za účelem zasahování do práv jiných osob (např. práv k duševnímu vlastnictví, smluvních práv nebo jiných práv jakékoli osoby, nebo hanobit nebo pomlouvat jakoukoli osobu),

(iv)     shromažďovat nebo sbírat osobní údaje Zákazníků či informace ze Serveru či používat komunikační systémy Serveru pro jakékoli účely nestanovené v těchto Podmínkách,

(v)       získávat Zákazníky ke komerčním účelům nad rámec a/nebo účel stanovený v těchto Podmínkách,

(vi)     používat Službu a/nebo zařízení KEGURU za účelem získání důvěrných informací či informací o produktech Provozovatele KEYGURU pro rozvoj podobného nebo konkurenčního produktu jako jsou Služby KEYGURU,

(vii)    zpětně analyzovat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU,

(viii)  používat ani spouštět libovolný automatizovaný systém vkládající informace na Server nebo získávající informace ze Serveru, zahrnující bez omezení jakékoliv „roboty“ nebo „pavouky“,

(ix)     rušit nebo se pokoušet narušovat, Služby KEYGURU nebo Server nebo komunikační sítě napojené na Server a/nebo na Zařízení KEYGURU, ať mechanicky nebo nehmotně  pomocí virů, botů, červů, nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů, které přerušují nebo jinak omezují funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru, nebo mají podobné účinky,

(x)       pokušet se předefinovat nebo obejít jakákoli pravidla či software Služby KEYGURU a/nebo Zařízení KEYGURU a/nebo Serveru,

(xi)     využívat Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU k činnostem zakázaným příslušnými právními předpisy, zejména k porušování práv třetích osob nebo Uživatelů či Zákazníků, nebo obcházet zákazy, příkazy či omezení daná příslušnými právními předpisy.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo vyšetřovat incidenty s podeřením na porušení těchto Podmínek a podniknout kroky proti jakémukoli Uživateli s podezřením na porušení těchto Podmíjnek. Takové kroky mohou zahrnovat, bez omezení, odstranění informace o Uživateli ze Serveru či omezení přístupu k Serveru nebo Službám KEYGURU.

4.3. Omezení Free Trial.

Provozovatel KEYGURU může v rámci marketingu  nabízet bezplatné vyzkoušení Služby KEYGURU např. pro omezený počet bezplatných předání / uložení Klíčů do Zařízení KEYGURU.

Pokud Váš Klíč zůstává uložený v Checkpointu v Zařízení KEYGURU po dobu delší než je stanoveno v dotčené marketingové kampani, souhlasíte s dalším využíváním Služeb KEYGURU, které ale již bude zpoplatněno.

4.4. Použití zařízení / vybavení.

Sjednává se, že Služby a/nebo Zařízení KEYGURU budete užívat odpovědně s řádnou péčí a nebudete využívat k jiným účelům, než k těm předpokládaným těmito Podmínkami.

4.5. Přirozená omezení Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby a/nebo Zařízení KEYGURU mohou podléhat omezením, zpoždění a dalším problémům spojeným s používáním internetu, elektronických komunikací a call centra, nebo obtížím spojeným se změnami, úpravou, údržbou a opravou Zařízení a/nebo Služeb KEYGURU. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Provozovatel KEYGURU není odpovědný za případné zpoždění, selhání v dodávce nebo jiných problémů vyplývajících z těchto přirozených omezení.

5. Účty KEYGURU, Vyúčtování a platby
5.1. Vytvoření účtu, jeho sdílení, půjčování a převod.

Za účelem zřízení přístupu ke Službě KEYGURU se musíte registrovat na Serveru a vytvořit si na Serveru uživatelský účet. V rámci toho jste povinnini poskytovat úplné a přesné registrační informace a informovat Provozovatele KEYGURU v případě jejich změny.

Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které by byly v rozporu s tímto ustanovením.

5.2. Odpovědnost za Váš účet.

Uživatel je plně odpovědný za činnost, kterou provádí na svém účtu na Serveru.

Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Provozovatele KEYGURU. V případě, že tuto skutečnost Provozovateli KEYGURU bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

Pokyny Provozovatele KEYGURU k zprovoznění Klíčového přívěsku a jeho použití za účelem správného použití Služeb KEYGURU jsou pro Vás závazné. Jiné postupy možné nejsou; pokud je aplikujete, nesete plnou odpovědnost za nedostupnost Služby KEYGURU v daném konkrétním případě.

5.3. Odpovědnost za Uživatelský obsah.

Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Uživatelského obsahu na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k Uživatelskému obsahu a je oprávněn s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá za to, aby Uživatelský obsah, který umístil na Server, byl zcela v souladu s právními předpisy.

Umístěním informací na Server pověřujete Provozovatele KEYGURU k jejich automatizovanému zpracování a uložení jeho kopií na Serveru a k automatizovanému zpracování těchto informací umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu souboru.

Berete na vědomí, že zpracování Vámi nahraných informací na Server probíhá automatizovaně. Provozovatel KEYGURU nijak nezkoumá obsah Vámi nahrávaných informací ani neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelského obsahu Uživatelem, ani nesleduje ani sám od sebe nijak Uživatelský obsah neanalyzuje.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo redakce  (úpravy) Uživatelského obsahu umístěného na Serveru.

 

5.4. Kredity a rezervace Služeb KEYGURU.

Koncový uživatel si může rezervovat prostor a kapacity Služeb KEYGURU pro uložení Klíčů v rámci Zařízení KEYGURU a to na základě jednotlivých Nabídek KEYGURU.

Zaplacením Faktury Koncový uživatel souhlasí, že mu objednané Služby KEYGURU začnou být ihned poskytovány a obratem se pro něho vytvoří  předplacená rezervace ve stanoveném rozsahu využití v libovolném Zařízení KEYGURU pro objednaný rozsah Služeb KEYGURU.

Po zaplacení odpovídající Faktury mu Server na jeho uživatelkém účtu na Serveru přidělí odpovídající Kredity podle Nabídky KEYGURU, které představují počet rezervací využití Služeb a Zařízení KEYGURU.

Po každém využití Služeb KEYGURU se z uživatelského účtu na Serveru strhne odpovídající počet Kreditů, aby na uživatelském účtu bylo vždy vidět zbývající rozsah rezervovaných míst pro umístění Klíčů v Zařízení KEYGURU.

5.5. Daně.

Není-li uvedeno jinak, cena za Služby KEYGURU nezahrnuje DPH ani jiné zákonem požadované daně nebo poplatky. Pokud to budou příslušné právní předpisy vyžadovat, bude cena Služeb KEYGURU zahrnovat i je; na to budete předem upozorněni.

5.6. On-line platby a Vyúčtování.

Cenu Kreditu a případné další výhody a/nebo akce s ním spojené stanovuje Provozovatel KEYGURU dle aktuální Nabídky KEYGURU. Cenu Kreditu lze zejména uhradit:

(i)         bankovním převodem,

(ii)        dalšími způsoby a platebními systémy dle aktuální nabídky Provozovatele KEYGURU.

5.7. Nezaplacená Faktura.

V případě nezaplacení Faktury se sjednává, že Služby KEYGURU nebudou dále poskytovány a Provozovatel KEYGURU  uložený Klíč ze Zařízení KEYGURU  vyjme a zašle Koncovému uživateli zprávu, kde a do kdy se pro něho Klíč uloží a stanoví se mu lhůta minimálně 30 dní k jeho vyzvednutí. Koncový uživatel souhlasí s tím, že pokud si Klíč nevyzvedne ve lhůtě dle předchozí věty, bude Klíč protokolárně zlikvidován.

5.8. Zrušení Vašehu účtu v Systému KEYGURU

O zrušení Vašeho uživatelského účtu můžete požádat sami bez uvedení důvodů. V takovém případě nemůžete dále používat Služeb KEYGURU a pouze se dokončí vydání všech Klíčů z dotčeného Checkpointu. Vyzvednutím posledního Klíče se ukončuje spolupráce dle těchto Podmínek. Jste-li Koncový uživatel, musíte zajistit vyzvednutí Klíčů z dotčených Checkpointů nejpozději do 30 dnů od Vaší žádosti ke zrušení uživatelského účtu. Jste-li Provozovatel Checkpointu, nesmí být Koncoví užovatelé ani Zákazníci dotčeni Vaším ukončením spolupráce dle těchto Podmínek a musíte vyčkat minimálně 60 dní od informování všech Koncových uživatelů, že si u Vás mají Klíče vyzvednout. Po uplynutí této lhůty Provozovatel KEYGURU všechny nevyzvednuté Klíče od Vás vyzvedne a uloží je pro Koncového uživatele a/nebo Zákazníka dle svého uvážení na jiném vhodném místě Checkpointu nebo u sebe;  Koncový uživatel s tímto postupem souhlasí.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo na zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru kdykoli a bez uvedení důvodů. V případě zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru již nemůžete dále využívat Služeb KEYGURU; Klíče uložené v místě Checkpointu jste povinni vyzvednout do 30 dnů od zrušení Vašeho účtu na Serveru.

Je-li Váš uživatelský účet na Serveru zrušen bez Vašeho porušení těchto Podmínek, bude Vám nevyužitý Kredit vrácen poukázáním odpovídající finanční částky na účet, který sdělíte. Zrušíte-li si Váš uživatelský účet na Serveru sami, nevyčerpaný Kredit propadá ve prospěch Provozovatel KEYGURU a může být použitý zejména na uhrazení zbytkovajících Služeb KEYGURU a nákladů Provozovatele KEYGURU souvisejících s ukončením Vaší účasti v systému KEYGURU, vrácením Klíčů aj. nebo paušálně na pokrytí případných nákladů nebo ztráty Provozovatele KEYGURU v důsledku nevyužité rezervace.

Bude-li Vám účet zrušen z důvodu opravňujího Provozovatele KEYGURU ukončit spolupráci dle těchto Podmínek pro Vaše porušení těchto Podmínek, nemáte nárok na vrácení nevyužitého Kreditu a Kredit propadá ve prospěch Provozovatele KEYGURU.

V případě zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru, musíte Provozovateli KEYGURU vrátit jeho zařízení do 5 pracovních dnů.

6. Důvěrné informace
Důvěrnými informacemi jsou veškeré informace, které se v rámci spolupráce s Provozovatelem KEYGURU dozvíte, zejména informace mající povahu obchodního tajemství. Zavazujete se je ochraňovat a neučinit přístupnými jiným osobám. Důvěrné informace jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele KEYGURU.

Využití důvěrných informací pro Váš prospěch nebo prospěch jiné osoby se zakazuje; to platí i po ukončení spolupráce dle těchto Podmínek.

7. Vlastnictví a licence
7.1. Vlastnictví Provozovatele KEYGURU.

Věci ve vlastnictví Provozovatele KEYGURU (tj. vč. práv a nehmotného majetku, Vybavení a Zařízení KEYGURU) nelze užívat jinak, než jak stanoví tyto Podmínky. Tyto Podmínky neudělují žádná užívací práva k věcem Provozovatele KEYGURU, není-li stanoveno jinak.

Tyto Podmínky ani žádnou jejich část nelze v žádném případě chápat jako udělení jakékoli licence bez dalšího souhlasu Provozovatele KEYGURU.

8. Odpovědnost Provozovatele KEYGURU
Provozovatel KEYGURU neodpovídá za činnost Uživatelů ani za služby a/nebo činnost třetích osob, které mohou mít vliv na dostupnost Služeb KEYGURU dle těchto Podmínek.

Uživatel se vůči Provozovateli KEYGURU výslovně vzdává práva na náhradu jakékoli škody, ledažeby se jednalo o povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

9. Omezení odpovědnosti Provozovatele KEYGURU
Potvrzujete, že za ochranu svých přístupových údajů ke Službám KEYGURU si odpovídáte výhradně Vy sami; Provozovatel KEYGURU toto nekontroluje ani toho není schopen. Za ztrátu a/nebo za zneužití přístupových údajů k Vašemu účtu v systému KEYGURU zaviněné okolnostmi na Vaší straně Provozovatel KEYGURU nenese žádnou odpovědnost.

Potvrzujete, že Provozovatel KEYGURU neodpovídá za zneužití Vašich přístupových údajů ke Službám KEYGURU a/nebo Serveru a/nebo Vašemu uživatelskému účtu na Serveru, které zneužili / zneužijí třetí osoby porušením jejich právních povinností vůči Vám, a že souhlasíte s tím, že ponesete všechna rizika spojená s užíváním Služeb KEYGURU, která můžete nést podle příslušných právních předpisů.

Potvrzujete, že Klíče uchováváte u Provozovatele Checkpointu s vědomím, že nelze na 100% vyloučit to, že Klíče zneužuje třetí osoba. V takovém případě Provozovatel KEYGURU nenese žádou odpovědnost za následky zneužití Klíčů, ledažeby zněužití Klíčů způsobil svojí hrubou nedbalostí nebo úmyslným trestným činem.

Potvrzujete, že v žádném případě Vám Provozovatel KEYGURU neodpovídá za následky ani za žádnou újmu vzniklé v důsledku Vaší chyby, pochybení nebo omylu při využívání Služeb KEYGURU.

Potvrzujete, že Provozovatel KEYGURU neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Vám vznikne v souvislosti s Vaším používáním Serveru či Služeb  KEYGURU či používáním jakéhokoli uživatelského obsahu v systému KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU neodpovídá zejména za:

(i)         nefunkčnost, přerušení, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby KEYGURU,

(ii)        výpadky přenosu dat ani za jejich neustálou dostupnost,

(iii)      nedoručení, neuložení či ztrátu jakéhokoli Vašeho Uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře,

(iv)      ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Vašeho obsahu v systému KEYGURU,

(v)       jakoukoli aktivitu třetích osob, které nemá plně pod kontrolou.

Není-li v těchto Podmíkách stamoveno jinak, souhlasíte a sjednává se, že odpovědnost Provozovatele KEYGURU se omezuje v rámci zákoných možností na škodu do maximální výše  1000 CZK; to platí zejména v případě náhrady jakékoli újmy.

Omezení odpovědnosti Provozovatele KEYGURU v čl. 9 těchto Podmínek se sjednává v mezích maximálního povolení daných příslušnými právními předpisy.

10. Odpovědnost Uživatele
Musíte v maximální míře chránit své přistupové údaje do systému KEYGURU, sami si odpovídáte za následky jejich zneužití v důsledku toho, že k nim umožníte přístup třetím osobám. Pokud třetí osoby poruší Vaše práva bez zavinění Provozovatele KEYGURU, jde to k Vaší tíži. Souhlasíte, že nahradíte jakoukoli škodu, kterou způsobíte a/nebo která má původ ve Vaší hrubé nedbalosti, úmyslu či v porušení Vašich povinností vyplývající z těchto Podmínek a/nebo příslušných právních předpisů při zacházení se Zařízením KEYGURU. (Tato povinnost platí i po ukončení spolupráce podle těchto Podmínek.)

Celý Systém KEYGURU náleží Provozovateli KEYGURU,  není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Můžete nakládat se Systémem KEYGURU pouze tak, jak umožňují tyto Podmínky; jiné zacházení se Systémem KEYGURU a/nebo jeho částmi je zakázáno. Pokud překročíte pravidla nakládání se Systémem KEYGURU, není možné se z toho důvodu dovolávat náhrady újmy po Provozovateli Systému KEYGURU a újmu si hradíte sami.

Překročení Vašeho oprávnění podle pravidlel nakládání se Systémem KEYGURU a/nebo překročení Vašeho oprávnění k jeho / jejich užívání dle těchto Podmínek opravňuje Provozovatele KEYGURU k okamžitému ukončení všech vzájemných vztahů založených dle těchto Podmínek.

11. Závěrečná ujednání
Volba práva. Tyto podmínky a práva a povinnosti z nich vzniklá se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
Řešení sporů. Všechny spory vznikající z těchto Podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze.

Jakékoliv rozhodčí rozhodnutí bude konečné a Uživatel i Provozovatel KEYGURU souhlasí s tím, že toto rozhodnutí splní bezodkladně a výslovně se vzdávají práva na jakýkoliv opravný prostředek.

Jakékoliv rozhodčí rozhodnutí může být uplatněno u českého soudu nebo i u zahraničního soudu příslušné jurisdikce za účelem výkonu tohoto rozhodčího rozhodnutí.

Komunikace. Pokud zpráva od Provozovatele KEYGURU nebo Uživatele dorazí na adresu určenou pro elektronické doručování toho druhého, má se za doručenou, ledažeby den doručení elektronické pošty připadl na den pracovního klidu, pak se má za doručenou v nejbližší následující pracovní den.

Všechna oznámení nebo jiná sdělení musí být písemná, v českém jazyce a pokládají se za doručená (a) předáním, pokud jsou doručována osobně, (b) doručením, pokud jsou doručována kurýrem, nebo (c) přijetím, pokud jsou doručována poštou, přičemž jako doručovací adresa Uživatele platí adresa jím uvedená v jeho účtu na Serveru a adresa Provozovatele KEYGURU je adresa uvedená v úvodu těchto Podmínek.

Prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele KEYGURU uvedené v úvodu těchto Podmínek a e-mailové adresy uvedené Uživatelem na jeho účtu na Serveru je rovněž možné doručovat a činit veškerá právní jednání (právní úkony).

Doložka exklutivity. Sjednává se, že po dobu existence spolupráce dle těchto Podmínek nebudete nabízet, podporovat, instalalovat, či napomáhat jakkoukoli výměnu Klíčů nebo související zařízení, jenž by konkurovala/-i/-y/-o Službě KEYGURU; pokud byste porušili své povinnosti z předchozí věty, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti z předchozí věty. Smluvní pokuta je splatná na výzvu a ve prospěch Provozovatele KEYGURU. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
Změna okolností. Uživatel na sebe nebe riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ.
Zákaz postoupení. Pokud tyto Podmínky výslovně nestanoví něco jiného, nemá Uživatel právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z těchto Podmínek bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele KEYGURU. Toto ustanovení se nevztahuje na případy univerzálního právního nástupnictví (fúze, rozdělení obchodní korporace, dědictví apod.).
Postoupení smlouvy. Uživatel souhlasí předem, že Provozovatel KEYGURU je oprávněn ve smyslu  § 1895 a násl. OZ postoupit komplexně právní vztahy vzniklé z těchto  Podmínek na třetí osobu, která převezme jeho úlohu Provozovatele KEYGURU dle těchto Podmínek. Použití ustanovení § 1899 OZ se vylučuje.
Neúměrné krácení a lichva. Uživatel a Provozovatel KEYGURU shodně prohlašují, že Nabídka KEYGURU a cena Služeb KEYGURU objednaná Uživatelem odpovídá skutečnosti a nepovažují ji za neúměrné krácení vzájemného plnění ze smlouvy dle těchto Podmínek ani ji nepovažují být v hrubém nepoměru k hodnotě předmětu Služeb KEYGURU. Pokud Uživatel s jakoukoli Nabídku  KEYGURU akceptuje a objedná si dotřené Služby KEYGURU, činí toto prohlášení ad hoc znova ke každé jím objednané Nabádce KEYGURU.
Překlad / Jazyk Podmínek. Budou-li tyto Podmínky zveřejňovány na Serveru v jiném než čekém jazyce a dojde-li ke kolizi překladů s českou verzí, má přednost vždy česká verze.
Úplnost ujednání. Tyto Podmínky, obsahují úplnou úpravu práv a povinností týkající se poskytování Služeb KEYGURU,  zaplacení ceny za jejich čerpání a užívání Zařízení KEYGURU a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se oblastí upravených těmito Podmínkami. Žádná vedlejší ujednání ve smyslu § 2157 OZ neexistují, ledažeby tak bylo výslovně a písemně samostatně ujednáno.
Salvátorská klauzule. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek pozbude svoji platnost nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, zůstanou ostatní ustanovení těchto Podmínek v platnosti a tato neplatná či neúčinná ustanovení se Uživatel a Provozovatel KEYGURU zavazuje bez zbytečného odkladu nahradit platným a účinným ujednáním, které v maximální možné právně přípustné míře nahradí ujednání neplatné či neúčinné ujednání při zachování jeho účelu a smyslu.
Zřeknutí se práv. Žádné zřeknutí se práv nemá vliv na trvání jiných práv, ledaže by to bylo výslovně určeno.
Změna podmínek

Odpověď Uživatele s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ není přijetím nabídky na uzavření dodatku ke Smlouvě či přijetím nabídky ke změně těchto Podmínek, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Provozovatele KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Má se za to, že změna těchto Podmínek je Vám oznámena nejpozději následující den po dni doručení informace o změně Podmínek na e-mailovou adresu, kterou za tím účelem sdělíte Provozovateli KEYGURU.

Pokud se změnou těchto Podmínek nebudete souhlasit, máte právo do 14 dnů od oznámení jejich změny svůj souhlas s těmito Podmínkami odvolat a ukončit Smlouvu.

Pokud do 14 dnů od oznámení změny těchto Podmínek svůj souhlas s těmito Podmínkami neodvoláte a/nebo pokud po nabytí účinnosti změn těchto Podmínek stále využíváte Služeb KEYGURU dle těchto Podmínek, má se za to, že se změnou těchto Podmínek souhlasíte.

Po odvolání souhlasu s těmito Podmínkami nebo jejich změnami mohou nové vztahy v rámci Služeb KEYGURU vzniknout jen s opětovným souhlasem s těmito Podmínkami v jejich aktuálním znění.

S těmito Podmínkami a jejich změnami souhlasíte vždy,

(i)            pokud jste s nimi byli dopředu seznámeni a i nadále používáte Služby KEYGURU nebo

(ii)          pokud jste se registrovali do Systému KEYGURU a i nadále používáte Služby KEYGURU nebo

(iii)         pokud držíte nebo používáte zařízení od KEYGURU a i nadále používáte Služby KEYGURU, nebo

(iv)        pokud máte nainstalovaný software od KEYGURU a i nadále používáte Služby KEYGURU.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v těchto Podmínkách.

Provozovatel KEYGURU si vyhrazuje právo přerušit jakýkoliv prvek Služby KEYGURU a/nebo jakoukoli její část kdykoli a z jakéhokoli důvodu.

Definice použitých pojmů.

Níže definované pojmy mají výše v Podmínkách následující význam:

Faktura“ je Faktura a/nebo jiný doklad o platbě (např. zjednoduššený dopklad o platbě) a/nebo žádost o zaplacení na objednané Služby KEYGURU.
„Checkpoint“ je kontaktní místo provozované Provozovatelem Checkpointu, které dle jeho určení slouží Koncovému uživateli a Zákazníkovi k uložení a vyzvednutí Klíčů.
Identifikátor“ je systém informací, označení a zařízení, které Server vygeneruje Koncovému uživateli za účelem identifikace Zákazníka a Klíčového přívěsku.
Koncový uživatel“ má význam uvedený v odst. 2.2.1. těchto Podmínek
„Klíčem“ se rozumí každé fyzické zařízení nebo kombinace zařízení, které je nezbytné pro získání přístupu do prostoru (např. bytu nebo provozovně) tak, že odemyká zámek tohoto prostoru v souladu se způsobem určeným výrobcem zámku k jeho odemknutí a/nebo zamknutí, a to bez ohledu na to, zda je forma tohoto zařízení mechanická, elektronicky čitelná, generující signál, nebo jiné obdobné zařízení sloužící svým účelem primárně k odemknutí a zamknutí uzamykatelného prostoru, a který nenarušuje provoz dotčeného prostoru.
„Klíčovým přívěskem“ se rozumí identifikační prostředek vygenerovaný Serverem ve smyslu odst. 3.1. těchto Podmínek, určený k tomu, aby jej Provozovatel checkpointu připevníl ke Klíčům, se kterými přijde Koncový uživatel, který se prokáže správným identifikátorem, aby Koncový uživatel (popř. Zákazník) mohl využívat Služeb KEYGURU a sledovat pochyb Klíče.
Kredit“ představuje Koncovým uživatelem objednaný, rezervovaný a zaplacený počet  možných využití rezervovaných míst v Zařízení KEYGURU pro využití Služeb KEYGURU.
Nabídka KEYGURU” znamená aktuální a platně uveřejněnou nabídku Služeb KEYGURU pro daného Uživatele umístěnou na Serveru.
„Opatření v případě ztráty přívěsku Klíčů a/nebo Klíčů“ má význam uvedený v odst. 3.4. těchto Podmínek.
Podmínky“ má význam uvedený v preambuli a jedná se o text upravující práva a povinnosti mezi Vámi a Provozovatelem KEYGURU.
„Provozovatel Checkpointu“ má význam uvedený v odst. 2.2.2. těchto Podmínek.
„Provozovatel KEYGURU“ má význam uvedený v úvodních ustanoveních těchto Podmínek.
Zákazník“ je osoba určená Koncovým uživatelem, která Klíče uloží nebo vyzvedne v místě Checkpointu.
„Zařízení KEYGURU“ a „Vybavení“  znamená

veškeré zařízení, kterým disponuje Provozovatel KEYGURU a které určil k Poskytování služeb, tj. zejména (nikoli však výlučně) Klíčové přívěsky, skříňky na Klíče, mobilní telefony k automatické výměně Klíčů systémů; konektory, elektroinstalace, obalová technika, vzdělávací a marketingové materiály, Server a zařízení, které poskytuje Provozovatelům Checkpointu, a jakékoli jiné věci poskytnuté nebo zpřístupněné prostřednictvím Provozovatele KEYGURU v rámci Služeb KEYGURU.

Služba KEYGURU

představuje soubor Služeb poskytovaných Provozovatelem KEYGURU Uživateli spočívajících zejména v činnosti zprostředkování uvedené v celém čl. 2. těchto Podmínek. Služby KEYGURU jsou poskytovány „tak, jak jsou“ ve smyslu § 1918 OZ.

Server“ je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě KEYGURU ze strany Uživatelů a poskytování Služby KEYGURU, a to zejména prostřednictvím domény keyguru.cz
Služba nebo Zařízení KEYGURU“ a „Služba a/nebo Zařízení KEYGURU“ se rozumí Služba KEYGURU a/nebo Zařízení KEYGURU podle kontextu věty.
Smlouva“ má význam uvedený v odst. 1.1 těchto Podmínek a je to smlouva vzniklá mezi Provozovatelem KEYGURU a Vámi podle těchto Podmínek.
Systém KEYGURU“ je  komplex mechanismů poskytování a fungování Služeb KEYGURU, který zahrnuje veškeré Služby a Zařízení KEYGURU vč. Serveru, know-how a jiné nehmotné věci náležející Provozovateli KEYGURU, který používá v rámci své činnosti podle těchto Podmínek.
„Uživatelem“ se rozumí Provozovatel Checkpointu a/nebo Koncový uživatel.
Uživatelský obsah” představuje veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server nebo informace zaslané Uživatelem Provozovateli KEYGURU. Za Uživatelský obsah Provozovatele KEYGURU neodpovídá.
Vy“ se rozumí jakákoli osoba, která udělila souhlas s těmito Podmínkami. To platí také pro Uživatele v případě používání sloves v 1. osobě množného čísla.